Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (18.04.2022)

Σίφνος 14-04-2022

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ           

                Αριθ. Πρωτ. – 388 –

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 6ο – 18 Απριλίου 2022 )

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. κα Λεμπέση Ειρήνη
 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
 3. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
 4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
 6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
 7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης  του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 163/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 426/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 643/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. σας προσκαλώ σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, συνεδρίαση, στις 18 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σίφνου για την 1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ο.ε 2022.
 2. Εξουσιοδότηση ταμία για χρήση e-Banking στην Τράπεζα Πειραιώς
 3. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 368/2022 Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών για το Δ τρίμηνο έτους 2021
 4. Αίτηση ΦΕΚΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ για παραχώρηση χώρου 20τμ για ΘΜΑ, στην περιοχή Πλατύ Γιαλός Σίφνου για τα έτη 2022 και 2023. (Αρ. Πρωτ.: 673/20-07-2021)
 5. Συγκρότηση επιτροπής διενεργειας διαγωνισμών παραχώρησης χώρων για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979.
 6. Καθορισμός των παραλιακών χώρων λιμένα Καμαρών και Πλατύ Γιαλού Σίφνου, των οποίων θα γίνει παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης για τοποθέτηση και εκμετάλλευση ομπρελών και ξαπλωστρών μέσω δημοπρασίας και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας.

 

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

.