Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχιακό κατάστημα (πρώην Κοινοτικός Ξενώνας) στις 15 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα  12:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης: Εκλογή Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου Λήψη απόφασης για απαγόρευση φορτοεκφόρτωσης αδρανών υλικών κατά τη θερινή περίοδο…