Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς με τίτλο : «Συντήρηση και καθαρισμός καυστήρων θέρμανσης»

thermostat 1687928 1920

Σίφνος, 19-08-2021

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                             Αρ. Πρωτ.:  -5039-

Ταχ. Δ/νση      : 84003 Σίφνος
Πληροφορίες : Τ.Τ.Υ.Δ.Π.  –  Γεώργιος Κ. Γεωργούλης:(Αντιδήμαρχος)
Τηλέφωνο      : 2284360327  –  6984617653
 
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Σίφνου σκοπεύει να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και καθαρισμός καυστήρων θέρμανσης». Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των καυστήρων θέρμανσης των παρακάτω δημοτικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την τήρηση της εύρυθμης λειτουργίας τους:

  1. Γυμνάσιο – Λύκειο Σίφνου.
  2. ΕΠΑ.Λ. Σίφνου.
  3. Νηπιαγωγείο Απολλωνίας.
  4. Νηπιαγωγείο Αρτεμώνα.
  5. Παιδικός Σταθμός Καμαρών.
  6. Δημαρχείο Απολλωνίας.
  7. Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου.
  8. Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου ‘’Μαριάνθη Σίμου’’.

 
Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται στο συνολικό κόστος των εργασιών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη και με τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.). Μαζί, απαιτείται η προσκόμιση των εξής σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής, σε ισχύ: Ασφαλιστική ενημερότητα, Φορολογική ενημερότητα και Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 26-08-2021 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Σίφνου: m.sardi@sifnos.gr
 
Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου, οικονομικού έτους 2021, και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: 15.6698 με τίτλο «Δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον COVID-19». Για το  σκοπό αυτό έχει εκδοθεί το υπ’ αρ. πρωτ.: 1771/07-04-2021 Πρωτογενές Αίτημα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος (με ΑΔΑΜ: 21REQ008440901), το οποίο έχει εγκριθεί από την υπ’ αρ. πρωτ.: 1884/09-04-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 119/2021 (με ΑΔΑ: ΡΠΑΗΩ1Τ-ΨΕ4 και ΑΔΑΜ: 21REQ008451052).

Ο Αντιδήμαρχος Σίφνου

 

Γεώργιος Κ. Γεωργούλης

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

.