Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

an
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου στις 24 Μαΐου 2024 και ώρα 19:00 θα γίνει η επιλογή με μυστική ψηφοφορία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 10 του Ν. 5056/2023 και τις εγκυκλίους 1237/Α.Π. 94548/06.11.2023 και 162/Α.Π. 12261/09.02.2024 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητες με δήλωσή τους που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής στις 24 Μαΐου 2024 και ώρα 19:00, ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.
Παρακαλούμε για λόγους επαρκούς προετοιμασίας του Δημοτικού Συμβουλίου, οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν έως την 23/5/2024, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 55/2024 – ΑΔΑ: 9ΤΧΦΩ1Τ-9ΨΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου), στο πρωτόκολλο του Δήμου Σίφνου με τους ακόλουθους τρόπους:
α) στο e-mail: m.sardi@sifnos.gr ή
β) με φυσική παρουσία.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χρυσίνης Νικόλαος
.