Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς με τίτλο: «Ελαιοχρωματισμός σχολικών κτιρίων»

working 438059 1920 πινελα

Σίφνος, 19-08-2021

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                                     Αρ. Πρωτ.:  -5038-

Ταχ. Δ/νση        : 84003 Σίφνος
Πληροφορίες   : Τ.Τ.Υ.Δ.Π. – Γεώργιος Κ. Γεωργούλης: (Αντιδήμαρχος)
Τηλέφωνο        : 2284360327 – 6984617653
 
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Σίφνου σκοπεύει να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ελαιοχρωματισμός σχολικών κτιρίων». Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν οι εργασίες ελαιοχρωματισμού και συντήρησης των σχολικών μονάδων του Δήμου Σίφνου, όπου απαιτείται, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου. Τα σχολικά συγκροτήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση είναι:

  • Γυμνάσιο – Λύκειο Σίφνου,
  • Δημοτικό Σχολείο Σίφνου,
  • Νηπιαγωγείο Αρτεμώνα,
  • Νηπιαγωγείο Απολλωνίας,
  • Παιδικός Σταθμός Καμαρών.

Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται στο συνολικό κόστος των εργασιών, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη και με τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.). Μαζί, απαιτείται η προσκόμιση των εξής σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής, σε ισχύ: Ασφαλιστική ενημερότητα, Φορολογική ενημερότητα και Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 26-08-2021 και ώρα 14:00:

 
Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου, οικονομικού έτους 2021, και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: 15.6261.0000 με τίτλο «Ελαιοχρωματισμός σχολικών κτιρίων». Για το  σκοπό αυτό έχει εκδοθεί το υπ’ αρ. πρωτ.: 4912/11-08-2021 Πρωτογενές Αίτημα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος (ΑΔΑΜ: 21REQ009063000), το οποίο έχει εγκριθεί από την υπ’ αρ. πρωτ.: 4941/12-08-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 265/2021 (με ΑΔΑ: ΨΡ8ΖΩ1Τ-2ΘΗ και ΑΔΑΜ: 21REQ009073861).
 

Ο Αντιδήμαρχος Σίφνου

 

Γεώργιος Κ. Γεωργούλης

 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

.