Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για εργασίες συντήρησης κτιρίου αφαλάτωσης Πλατύ Γιαλού

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Σίφνου έχει ανάγκη να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης κτιρίου αφαλάτωσης Πλατύ Γιαλού» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και για το λόγο αυτό σας προσκαλεί, εφόσον το επιθυμείτε, να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών (ως και την Τετάρτη 25.11.2020).
Αναλυτικά, τα στοιχεία της προς ανάθεση δαπάνης έχουν ως ακολούθως:
 
Περιγραφή της προς ανάθεση υπηρεσίας:
Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση αφορούν σε πάγιες εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων του Δήμου Σίφνου. Πιο συγκεκριμένα, η πρόσκληση αναφέρεται στην εκτέλεση τακτικών εργασιών ελαιοχρωματισμού των εσωτερικών επιφανειών του κτιρίου αφαλάτωσης που βρίσκεται στον οικισμό «Πλατύ Γιαλός».
Ο χρωματισμός θα εφαρμοστεί σε κατ’ ελάχιστο δύο στρώσεις (τσιμεντοειδές μονωτικό και άσπρισμα), αφού θα έχει προηγηθεί η προετοιμασία των επιφανειών με τον καθαρισμό και τη λείανσή τους, ώστε να έχουν απαλλαχθεί από οποιοδήποτε ελάττωμα. Ακόμα, συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία του υποστρώματος και η επισκευή των επιχρισμάτων όπου κριθεί απαραίτητο. Για τις εργασίες θα χρησιμοποιηθεί βαφή κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους δημόσιων κτιρίων. Σημειώνεται ότι η προμήθεια των απαραίτητων υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον ανάδοχο που θα προκύψει από τη διαδικασία της κατάθεσης προσφορών.
 
Προσφορές:
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά μέσα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην ακόλουθη παράγραφο.
 
Χρόνος υποβολής προσφορών:
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας. Προσφορές που θα φτάσουν στο Δήμο Σίφνου με οποιονδήποτε τρόπο μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και θα επιστραφούν πίσω ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές θα απευθύνονται στη Δήμαρχο Σίφνου και θα πρέπει να κατατεθούν στο Δημαρχείο Σίφνου, που βρίσκεται στην Απολλωνία Σίφνου, Τ.Κ.: 840 03, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Με φυσική παρουσία του Αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα (για εταιρείες).
  • Μέσω ταχυδρομείου (Απολλωνία, Σίφνος, Τ.Κ.: 840 03, Κυκλάδες).
  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@sifnos.gr

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά μέχρι την καταληκτική προθεσμία της ανωτέρω παραγράφου.
 
Κριτήριο κατακύρωσης – Όργανο κατακύρωσης:
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, ενώ η κατακύρωση των εργασιών θα γίνει από τη Δήμαρχο Σίφνου.
Αναλυτικά τα στοιχεία της προς ανάθεση δαπάνης αναφέρονται στο υπ’ αρ. πρωτ.: 4575/28-09-2020 Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ007386400.
Η πραγματοποίηση της δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α.: 30.6262.0001 με τίτλο: «Συντήρηση εγκαταστάσεων».
 
Επισυναπτόμενα αρχεία:

  1. Το υπ’ αρ. πρωτ.: 4575/28-09-2020 Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ
  2. Η υπ’ αρ. πρωτ.: 4588/29-09-2020 ΑΑΥ 214 με ΑΔΑ: ΨΥΜ2Ω1Τ-ΠΝΗ και ΑΔΑΜ: 20REQ

 
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ  

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 
[pdf-embedder url=”https://dimos.sifnos.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_9ΨΗ9Ω1Τ-432.pdf”]