Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Σίφνου έχει ανάγκη να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών εκσκαφής γαιών για την προετοιμασία κατασκευής ενδιάμεσου αντλιοστασίου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και για το λόγο αυτό σας προσκαλεί, εφόσον το επιθυμείτε, να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών.
 
Περιγραφή της προς ανάθεση υπηρεσίας:
Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται στην εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, με σκοπό τη διαμόρφωση και προετοιμασία του χώρου για την κατασκευή ενδιάμεσου αντλιοστασίου ύδρευσης στην τοποθεσία «Παναγιά Πλατάνισσα». Αναλυτικότερα, οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής:

  • Προκαταρκτικός καθαρισμός του χώρου από βλάστηση, όπως χόρτα, αγκαθωτοί θάμνοι, κ.τ.λ., με ήπιες παρεμβάσεις,
  • Εκσκαφή του χώρου που προβλέπεται να κατασκευαστεί το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο ύδρευσης, με χρήση μηχανοκίνητων μέσων, όπως μηχανημάτων έργου (υδραυλικοί εκσκαφείς και μίνι υδραυλικοί εκσκαφείς με προσαρμογή ανεστραμμένου κάδου ή υδραυλικού σφυριού, φορτωτές και μίνι φορτωτές, οχήματα εμπρόσθιας ανατροπής), κ.τ.λ.,
  • Συλλογή, μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών, σαθρών υλικών και άλλων αποβλήτων εκσκαφών που θα παραχθούν από την εκτέλεση των παραπάνω χωματουργικών εργασιών.

 
Προσφορές:
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά μέσα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην ακόλουθη παράγραφο.
 
Χρόνος υποβολής προσφορών:
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την αποστολή της παρούσας. Προσφορές που θα φτάσουν στο Δήμο Σίφνου με οποιονδήποτε τρόπο μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και θα επιστραφούν πίσω ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές θα απευθύνονται στη Δήμαρχο Σίφνου και θα πρέπει να κατατεθούν στο Δημαρχείο Σίφνου, που βρίσκεται στην Απολλωνία Σίφνου, Τ.Κ.: 840 03, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία με τους ακόλουθους τρόπους:

  • με φυσική παρουσία του Αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα (για εταιρείες),
  • μέσω ταχυδρομείου (Απολλωνία, Σίφνος, Τ.Κ.:84003, Κυκλάδες).
  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: info@sifnos.gr

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά μέχρι την καταληκτική προθεσμία της ανωτέρω παραγράφου.
 
Κριτήριο κατακύρωσης – Όργανο κατακύρωσης
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, ενώ η κατακύρωση των εργασιών θα γίνει από τη Δήμαρχο Σίφνου.
Αναλυτικά τα στοιχεία της προς ανάθεση δαπάνης αναφέρονται στο υπ’ αρ. πρωτ.: 5089/22-10-2020 Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ007522876.
Η πραγματοποίηση της δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α.: 30.6162.0001 με τίτλο: «Δαπάνες διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων».
 
Επισυναπτόμενα αρχεία:

  1. Το υπ’ αρ. πρωτ.: 5089/22-10-2020 Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ
  2. Η υπ’ αρ. πρωτ.: 5131/23-10-2020 ΑΑΥ 235 με ΑΔΑ: ΨΡ29Ω1Τ-5ΞΡ και ΑΔΑΜ: 20REQ

 
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ