Κατηγορία: Προκηρύξεις

Ανακοινώσεις, Γραφείο Τύπου, Προκηρύξεις

Δήμος Σίφνου: Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού με Τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού , μεταφορά και τοποθέτηση τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων συλλογής και αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου » 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ   Ημερομηνία: 10/11/2021 Αρ. Πρωτ.:6463   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Ο Δήμος Σίφνου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με Τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ…

Γραφείο Τύπου, Προκηρύξεις

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η 

Η Δήμαρχος Σίφνου, Γνωστοποιεί ότι Προτίθεται να καλύψει μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Σίφνου, με καθήκοντα την επικουρία και την παροχή συμβουλών και προτάσεων στη Δήμαρχο, σχετικά με την παρακολούθηση, οργάνωση και διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στο Δήμο και στην τοπική αυτοδιοίκηση …

Ανακοινώσεις, Γραφείο Τύπου, Προκηρύξεις

Δήμος Σίφνου – Ανακοίνωση: Τελικός πίνακας επιτυχόντων 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 4948/13-08-2021) Ειδικότητα: ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων   ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 3 ΩΡΕΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 4 ΩΡΕΣ

Ανακοινώσεις, Γραφείο Τύπου, Προκηρύξεις

Δήμος Σίφνου – Ανακοίνωση : Πίνακες Κατάταξης 

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 3 ΩΡΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 4 ΩΡΕΣ

Ανακοινώσεις, Γραφείο Τύπου, Προκηρύξεις

Δήμος Σίφνου – Ανακοίνωση: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων     ΠΑΤΗΣΤΕ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ  

Ανακοινώσεις, Γραφείο Τύπου, Προκηρύξεις

Δήμος Σίφνου – Ανακοίνωση: Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σίφνου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Σίφνος, 18-05-2021 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 2954 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                                                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ  1/2021   για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις  των…

Ανακοινώσεις, Γραφείο Τύπου, Προκηρύξεις

Δήμος Σίφνου : Ανακοίνωση για την πρόσληψη στο Δήμο Σίφνου συνολικά τριών (3) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

Σίφνος, 05-07-2021                         ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                              Αριθ. πρωτ.: 4097 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθ. 206 του ν. 3584/2007, όπως…

Ανακοινώσεις, Γραφείο Τύπου, Προκηρύξεις

Δήμος Σίφνου: Περίληψη Διακήρυξης για «Προμήθεια Υλικών για την Αναβάθμιση και Συντήρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Σίφνου» 

Αρ. Πρωτ. : 1958 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δήμαρχος Σίφνου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την «Προμήθεια Υλικών για την Αναβάθμιση και Συντήρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων…

Ανακοινώσεις, Γραφείο Τύπου, Προκηρύξεις

Δήμος Σίφνου: Ανάρτηση Περιληπτικών Διακηρύξεων με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» 

                                                                                         …