Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δημοτική Επιτροπή

Η Δημοτική Επιτροπή ασκεί αποφασιστικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες με αντικείμενο που σχετίζεται με τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου καθώς και την ανάδειξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.162/12261/09.02.2024) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024)
Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σίφνου απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη.
Για το χρονικό διάστημα από 07.01.2024 έως 30.06.2026 εκλέχτηκαν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

Τακτικά Μέλη

  • Ναδάλη Μαρία του Εμμανουήλ – Πρόεδρος (Καινούργια Μέρα – Δημοτική Πρόταση Σίφνου)
  • Διαρεμές Απόστολος του Νικολάου – Αντιπρόεδρος (Συνδυασμός «”η Σ.Ι.Φ.Ν.Ο.Σ. μας”»)
  • Βενάκης Νικόλαος του Γεωργίου – Μέλος (Καινούργια Μέρα – Δημοτική Πρόταση Σίφνου)
  • Φουτουλάκης Εμμανουήλ του Νικολάου – Μέλος (Καινούργια Μέρα – Δημοτική Πρόταση Σίφνου)
  • Μπαμπούνης Ανδρέας του Νικολάου – Μέλος (Συνδυασμός «”η Σ.Ι.Φ.Ν.Ο.Σ. μας”»)

Αναπληρωματικά Μέλη

  • Ποδότα Χρυσούλα του Ελευθερίου (Καινούργια Μέρα – Δημοτική Πρόταση Σίφνου)
  • Ραφελέτος Ιωάννης του Αριστείδη (Καινούργια Μέρα – Δημοτική Πρόταση Σίφνου)
  • Ποδενές Νικόλαος του Αντωνίου (Συνδυασμός «”η Σ.Ι.Φ.Ν.Ο.Σ. μας”»)
  • Αντάρτης Ιωάννης του Ηλία (Συνδυασμός «”η Σ.Ι.Φ.Ν.Ο.Σ. μας”»)
.