Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (26.11.2022)

                                                                                                                                      

                               ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                                                       

                  21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)   26.11.2022                                                                                           

ΘΕΜΑ                                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠOΦ.
1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2022, ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής

Εγκρίνεται η 7Η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με την υπ΄ αρ.201/2022 (Α.Δ.Α: 9ΧΟΟΩ1Τ-Ξ5Θ) απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

 Αρνητικά ψήφισε την αναμόρφωση ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ραφελέτος Ιωάννης, χωρίς να καταθέσει αντιπρόταση.

  123
2Ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2022, ύστερα από  απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής

Εγκρίνεται η 8Η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με την υπ΄ αρ.203/2022 (Α.Δ.Α: 6ΓΠ9Ω1Τ-ΕΩ7)  απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αρνητικά ψήφισε την αναμόρφωση ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ραφελέτος Ιωάννης, χωρίς να καταθέσει αντιπρόταση.

 124

                                                                                                          

                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.