Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (09.07.2022)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 17ο – 09 Ιουλίου 2022)

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

  1. 1. κα Λεμπέση Ειρήνη
  2. 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
  3. 3. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
  4. 4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
  5. 5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
  6. 6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
  7. 7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
  8. 8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις 380/ΑΠ39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) και 375/ΑΠ39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ), εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., σας προσκαλώ σε μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype) τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Απολλωνίας Σίφνου, στις 09 Ιουλίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 και απολογισμού χρήσης 2020

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

.