Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – δια περιφοράς – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (20.06.2022)

Σίφνος 16-06-2022

                                               Αριθ. Πρωτ. -656-

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 12ο – 20 Ιουνίου 2022)

 

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. 1. κα Λεμπέση Ειρήνη
 2. 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
 3. 3. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
 4. 4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 5. 5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
 6. 6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
 7. 7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 8. 8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης  του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 163/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 426/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 643/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. σας προσκαλώ να συμμετέχετε σε τακτική δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίαση που θα γίνει στις 20 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα από τις 15.00 έως τις 21:00, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στην ΤτΕ σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.: 67325-16.09.2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ.
 2. Έκδοση απόφασης παραχώρησης χώρου ως Υδατοδρομίου, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.: 3113.10-74/37570/22 έγγραφο της Δ/νσης Λιμενικής Πολιτικής.
 3. Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών Σίφνου (ΘΕΣΗ Α), για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.
 4. Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών Σίφνου (ΘΕΣΗ Β), για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.
 5. Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης Πλατύ Γιαλού Σίφνου (ΘΕΣΗ Γ), για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.
 6. Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης Πλατύ Γιαλού Σίφνου (ΘΕΣΗ Δ), για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.
 7. Εξειδίκευση πίστωσης Κ.Α 70.7135.0002
 8. Αίτηση του κ. Μουστάκα Πέτρου για παραχώρηση χώρου στη Ψάθη Κιμώλου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΤΟ ΜΙΝΙ”.
 9. Αίτηση του κ. Ραπτόπουλου Κωνσταντίνου (ΒΕΝΑΚΗΣ Γ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “LOST BAY”.
 10. Αίτηση της κας Φασόλη Μαρίας (ΕΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΙΦΝΟΥ ΕΕ) για παραχώρηση χώρου στην περιοχή Φάρος Σίφνου.
 11. Αίτηση της κας Βενιού Αικατερίνης Μαρίας για παραχώρηση χώρου στις Καμάρες Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΣΥΡΜΑ”.
 12. Αίτηση του κου Cinquebani Fabio για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “AMANDA BOAT – SIFNOS CRUISES”.
 13. Αίτηση της κας Παππά Βαρβάρας (NIVA OE)  για παραχώρηση χώρου στις Καμάρες Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “NIVA SEA PARK”
 14. Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου (Α ΛΑ ΜΕΡ ΣΙΦΝΟΣ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “Α ΛΑ ΜΕΡ”.
 15. Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “BLOOMARINE”.
 16. Αίτηση του κ. Δημητριάδη Δημητρίου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-ΚΑΡΑΒΟΥ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου στο Φάρο Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΛΥΧΝΟΣ”.
 17. Αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού σκαφών Α) στον Πλατύ Γιαλό, Β) στις Καμάρες και Γ) στο Φάρο, Σίφνου.
 18. Αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού σκαφών στην Ψάθη Κιμώλου.

 

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

.