Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (21.03.2022)

wcag

                                                                                                                                             Σίφνος 17-03-2022

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ                                                   Αριθ. Πρωτ. – 288 –

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 5ο – 21 Μαρτίου 2022)

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. κα Λεμπέση Ειρήνη
 2. κ. Καλόγηρος Ανδρέας
 3. κ. Ζαχαράκης Παναγιώτης
 4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
 6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
 7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης  του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 163/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 426/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 643/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. σας προσκαλώ σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, συνεδρίαση, στις 21 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός Γραμματέα του Δ.Σ του ΔΛΤ Σίφνου
 2. Καθορισμός ανταλλαγμάτων έτους 2022
 3. Έγκριση παράτασης σύμβασης ορκωτών σύμφωνα με το από 15/12/2021 αίτημα της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε.
 4. Τροποποίηση (διόρθωση – συμπλήρωση) της 115/2020 απόφασης με θέμα “Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση ή μη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου”.
 5. Εξουσιοδότηση ταμία και αναπληρωτή ταμία για τις συναλλαγές του ΔΛΤ Σίφνου στις Τράπεζες Πειραιώς και Εθνική.
 6. Εξουσιοδότηση ταμία και αναπληρωτή ταμία για την κίνηση του λογαριασμού που διατηρεί το ΔΛΤ Σίφνου στην ΤτΕ.
 7. Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στην ΤτΕ σύμφωνα με το 67325/16-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών.
 8. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για συμμετοχή στην επιτροπή εξέτασης αιτημάτων ΘΜΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του αρ. 20 ΓΚΛ (ΦΕΚ 444 Β΄/26-04-1999), όπως ισχύει.
 9. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
 10. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
 11. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 94/2021 Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών για το Δ τρίμηνο έτους 2020
 12. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 433/2021 Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών για το Α τρίμηνο έτους 2021
 13. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 712/2021 Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών για το Β τρίμηνο έτους 2021
 14. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 1077/2021 Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών για το Γ τρίμηνο έτους 2021

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

.