Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – δια περιφοράς – Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (18.03.2022)

                                                                                                                                        Σίφνος 17-03-2022

                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ                           Αριθ. Πρωτ. – 287 –

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 4ο – 18 Μαρτίου 2022)

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

  1. κα Λεμπέση Ειρήνη
  2. κ. Καλόγηρος Ανδρέας
  3. κ. Ζαχαράκης Παναγιώτης
  4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
  5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
  6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
  7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
  8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης  του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 163/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 426/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 643/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. σας προσκαλώ σε ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνεδρίαση, στις 18 Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή από τις 18.00 έως τις 21.00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης της αγωγής εναντίον του ΔΛΤ Σίφνου με αρ. κατάθεσης δικoγράφου 12/2021 και της εκπροσώπησης του Ταμείου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μήλου.
  2. Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης της αγωγής εναντίον του ΔΛΤ Σίφνου με αρ. κατάθεσης δικογράφου 19/2021 και της εκπροσώπησης του Ταμείου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μήλου.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς οι υποθέσεις εκδικάζονται 21/03/2022 και 22/03/2022 αντίστοιχα.

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

.