Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (29.12.2021)

wcag

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 18ο –  29 Δεκεμβρίου 2021)

 
 
Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
 

 1. 1. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
 2. 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
 3. 3. κα Λεμπέση Ειρήνη
 4. 4. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 5. 5. κα Θεολόγου Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα
 6. 6. κ. Βεντούρη Κωνσταντίνο
 7. 7. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 8. 8. κ. Βεντούρη Ιωάννη

 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης  του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4), σας προσκαλώ σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, συνεδρίαση, στις 29 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου
 2. Λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση ακινήτου με δημοπρασία.
 3. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου

 
 
Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου
 

.