Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς

.jpg

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Σίφνου σκοπεύει να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής του λιθόκτιστου στηθαίου που βρίσκεται απέναντι από το Παλαιό Σχολείο Κάστρου. Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 
Στο περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνονται οι εργασίες επισκευής του υφιστάμενου στηθαίου, καθώς και η επέκτασή του, καθ’ όλο το μήκος της κλίμακας, για την ενίσχυση του προστατευτικού του χαρακτήρα, λόγω της επικινδυνότητας που προκαλεί το έντονο ανάγλυφο στο συγκεκριμένο σημείο.
 
Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται στο συνολικό κόστος των εργασιών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη και με τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.). Μαζί, απαιτείται η προσκόμιση των εξής σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής, σε ισχύ: Ασφαλιστική ενημερότητα, Φορολογική ενημερότητα και Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 27-05-2021 και ώρα 14:00:

Περαιτέρω διευκρινίσεις για το αντικείμενο των εργασιών, καθώς και η Τεχνική Περιγραφή με το αναλυτικό περιεχόμενο των εργασιών, μπορούν να χορηγηθούν στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος.
Σημειώνεται ότι έχει αποσταλεί προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων το υπ’ αρ. πρωτ.: 364/26-01-2021 έγγραφο του Δήμου Σίφνου για την έγκριση των παραπάνω εργασιών.
Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου, οικονομικού έτους 2021, και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: 35.6262.0001 με τίτλο «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων». Για το  σκοπό αυτό έχει εκδοθεί το υπ’ αρ. πρωτ.: 1896/12-04-2021 Πρωτογενές Αίτημα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος (με ΑΔΑΜ: 21REQ008446493), το οποίο έχει εγκριθεί από την υπ’ αρ. πρωτ.: 1928/12-04-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 132/2021 (με ΑΔΑ: 9ΒΜΒΩ1Τ-8ΞΤ και ΑΔΑΜ: 21REQ008451133).

Ο Αντιδήμαρχος Σίφνου

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

.