Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (12.01.2021)

.12.121

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ στις 12 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, σε τηλεδιάσκεψη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021
  2. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του ΔΛΤ Σίφνου για το Α’ τρίμηνο
  3. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του ΔΛΤ Σίφνου για το Β’ τρίμηνο
  4. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του ΔΛΤ Σίφνου για το Γ’ τρίμηνο
  5. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
  6. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
  7. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4440/2016, αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων από την Υπηρεσία Υποδοχής για τον Κύκλο Κινητικότητας 2020 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
  8. Τροποποίηση εγγράφων και ενημέρωση Τοπογραφικού Διαγράμματος που αφορούν στο φάκελο έγκρισης του Υδατοδρομίου Σίφνου.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Διαμαντής Απόστολος

.