Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου -Πρόσκληση υποβολής Οικονομικής Προσφοράς: Εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης χώρου για την τοποθέτηση αντλιοστασίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών ύδρευσης του οικισμού “Αρτεμών

 • Αρχική
 • Γραφείο Τύπου
 • Ανακοινώσεις - Γραφείο Τύπου
 • Δήμος Σίφνου -Πρόσκληση υποβολής Οικονομικής Προσφοράς: Εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης χώρου για την τοποθέτηση αντλιοστασίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών ύδρευσης του οικισμού “Αρτεμών
Katathesi Prosforon 01

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Σίφνου έχει ανάγκη να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης χώρου για την τοποθέτηση αντλιοστασίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών ύδρευσης του οικισμού “Αρτεμώνα”» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και για το λόγο αυτό σας προσκαλεί, εφόσον το επιθυμείτε, να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών.
Περιγραφή της προς ανάθεση υπηρεσίας:
Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται στην εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης χώρου με σκοπό την τοποθέτηση ενδιάμεσου αντλιοστασίου, για τη μεταφορά νερού από την κεντρική δεξαμενή Καμαρών στον οικισμό “Αρτεμώνας”. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν  προβλέπεται να καταλάβουν μία επιφάνεια, εύρους περίπου 500m2, με όγκο αποβλήτων πάσης φύσεως, ποσότητας περίπου 120m3.
 
Αναλυτικότερα, οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής:

 • Καθαρισμός του χώρου από χαμηλή βλάστηση, όπως χόρτα, αγκαθωτοί θάμνοι κ.λπ., με ήπιες παρεμβάσεις.
 • Συλλογή, μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών, σαθρών υλικών και άλλων αποβλήτων που θα παραχθούν από την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.
 • Συλλογή, μεταφορά και απομάκρυνση χαλαρών και κατακρημνισμένων εδαφών από γειτονικές και ανάντη ιδιοκτησίες.

Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με μέσα και προσωπικό του αναδόχου που θα προκύψει.
 
Προσφορές:
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά μέσα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην ακόλουθη παράγραφο.
Χρόνος υποβολής προσφορών:
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την αποστολή της παρούσας. Προσφορές που θα φτάσουν στο Δήμο Σίφνου με οποιονδήποτε τρόπο μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και θα επιστραφούν πίσω ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές θα απευθύνονται στη Δήμαρχο Σίφνου και θα πρέπει να κατατεθούν στο Δημαρχείο Σίφνου που βρίσκεται στην Απολλωνία Σίφνου, Τ.Κ.: 840 03, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία με τους ακόλουθους τρόπους:
 

 • Μέσω ταχυδρομείου (Απολλωνία, Σίφνος, Τ.Κ.: 840 03, Κυκλάδες)
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@sifnos.gr

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά μέχρι την καταληκτική προθεσμία της ανωτέρω παραγράφου.
 
Κριτήριο κατακύρωσης – Όργανο κατακύρωσης:
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, ενώ η κατακύρωση των εργασιών θα γίνει από τη Δήμαρχο Σίφνου.
Αναλυτικά τα στοιχεία της προς ανάθεση δαπάνης αναφέρονται στο υπ’ αρ. πρωτ.: 5089/22-10-2020 Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ007522876.
Η πραγματοποίηση της δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α.: 30.6162.0001.
Επισυναπτόμενα αρχεία:

 1. Το υπ’ αρ. πρωτ.: 5089/22-10-2020 Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ
 2. Η υπ’ αρ. πρωτ.: 5131/23-10-2020 ΑΑΥ 235 με ΑΔΑ: ΨΡ29Ω1Τ-5ΞΡ και ΑΔΑΜ: 20REQ

 
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

[pdf-embedder url=”https://dimos.sifnos.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΓΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_27.11.2020_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf”]

.