Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου (22 Ιουνίου 2020)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15η / 22-06-2020

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΕΚΤΑΚΤΟ Έκδοση απόφασης διαμαρτυρίας σχετικά με εργασίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Σίφνο χωρίς την προαπαιτούμενη έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του Δήμου.
Εγκρίνεται ομόφωνα η αποστολή εγγράφου διαμαρτυρίας προς το ΔΕΔΔΗΕ για το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα των πρόσφατων  εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του νησιού. Με το έγγραφο αυτό να απαιτείται η εκ των προτέρων ενημέρωση του Δήμου με την υποβολή τεχνικής περιγραφής των εργασιών καθώς και τοπογραφικού διαγράμματος/αποσπάσματος χάρτη ΓΥΣ, όπου θα σημειώνονται οι θέσεις των προς τοποθέτηση νέων στύλων σε σχέση με τα προστατευόμενα μνημεία αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
85
1ο Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 (Α´ τρίμηνο), μετά την υπ’ αρ. 59/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
Εγκρίνεται ομόφωνα η τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 (Α´ τρίμηνο), μετά την υπ’ αρ. 59/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου.
86
2ο Αποδοχή χρηματοδοτήσεων: α) ποσού 13.101,81€ & 26.217,26 € από το Υπουργείο Εσωτερικώνγια την κάλυψη έκτακτων  και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 &β) ποσού 11.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας  
Εγκρίνεται ομόφωνα η αποδοχή  χρηματοδοτήσεων: α) ποσού 13.101,81€ & 26.217,26 € από το Υπουργείο Εσωτερικώνγια την κάλυψη έκτακτων  και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 &β) ποσού 11.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
87
3ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από τη σχετικήεισήγηση – απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Εγκρίνεται ομόφωνα η 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 ύστερα από τη σχετική εισήγηση – απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κα Θεολόγου-Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα και κ. Ραφελέτος Ιωάννης ψήφισαν θετικά την αναμόρφωση  με το ευεργέτημα της απογραφής.
88
4ο Έκδοση απόφασης για την πορεία των εργασιών του έργου κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης των κεντρικών οικισμώνκατά τους θερινούς μήνες
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η παύση των εργασιών του έργου κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης των κεντρικών οικισμώνκατά τους θερινούς μήνες και συγκεκριμένα από τις 15 Ιουλίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου, με τον όρο, το χρονικό αυτό διάστημα, να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές που έχουν προκληθεί από τις εργασίες.
89
5ο Έκδοση απόφασης σχετικά με τις δυνατότητες επέκτασης των δικτύων αποχέτευσης κεντρικών οικισμών και σε περιοχές εντός οικισμών που δεν προβλέφθηκαν στην υφιστάμενη εγκεκριμένη μελέτη και εργολαβία
Εγκρίνεται ομόφωνα να καταγράφουν τα σημεία εκείνα που δεν περιλαμβάνονται στο έργο και να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης των δικτύων αποχέτευσης και σε περιοχές εντός οικισμών που δεν προβλέφθηκαν στην υφιστάμενη εγκεκριμένη μελέτη και εργολαβία.
90
6ο Έκδοση απόφασης διαμαρτυρίας προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Σίφνου (Ε.Α.Κ.Ν. – Μαρούσα) και τη μη επίλυση των θεμάτων που έχουν τεθεί από το Δήμο
Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση απόφασης διαμαρτυρίας προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Σίφνου (Ε.Α.Κ.Ν. – Μαρούσα)  και τη μη ανταπόκρισή της  στα αιτήματα που έχουν τεθεί από το Δήμο : α) για τον άμεσο ορισμό νέας διοικούσας Επιτροπής, β)για την εξέταση δυνατότητας μεταβίβασης του Ε.Α.Κ.Ν. Σίφνου στο Δήμο Σίφνου, γ)σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η μεταβίβαση είναι νομικά ανέφικτη, να υπάρξει άλλη μορφή συνεργασίας μεταξύ του Δήμου μας και της Γ.Γ.Α., δ) για την άμεση αποστολή κλιμακίου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. με σκοπό τη διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας και την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης.
91
7ο Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», όπως υποβλήθηκε  από τον Αντιδήμαρχο θεμάτων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας
Εγκρίνεται ομόφωνα το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»,όπως υποβλήθηκε  από τον Αντιδήμαρχο θεμάτων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας.
92
8ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκπτωση στους λογαριασμούς ύδρευσης εξαμήνου 2020Α για τους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα εφάπτονται σε τμήματα του οδικού δικτύου κατά μήκος των οποίων εκτελείται το έργο της κατασκευής τωνδικτύων αποχέτευσης των κεντρικών οικισμών, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
Εγκρίνεται ομόφωνα η έκπτωση στους λογαριασμούς ύδρευσης εξαμήνου 2020Α, ύψους 35%, για τους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα εφάπτονται σε τμήματα του οδικού δικτύου κατά μήκος των οποίων εκτελείται το έργο της κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης των κεντρικών οικισμών. Η καταγραφή των «δικαιούχων» θα γίνει με ευθύνη του Αντιδημάρχου ‘Ύδρευσης – Αποχέτευσης κ. Γιώργου Κ. Γεωργούλη. Η απόφαση θα έχει ανάλογη εφαρμογή και στο μέλλον για όσους συμπατριώτες μας θίγονται από την εκτέλεση των εργασιών του έργου (κάθε φορά ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου).
     93
9ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την κλιμακωτή χρέωση των τελών ύδρευσης
Εγκρίνεται ομόφωνα η μη επιβολή της κλιμακωτής χρέωσης σε καταστήματα – ξενοδοχεία – ενοικιαζόμενα δωμάτια κατά τον καθορισμό των τελών ύδρευσης – αποχέτευσης οικονομικού έτους 2021,εξαιτίας των  ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω του COVID_19.
94
10ο Εξέταση αιτημάτων πολιτών για άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, μετά την υπ’ αρ. 64/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη σχετική απόφαση  με αρ. πρωτ. Δήμου  486/19.02.2019  της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Εγκρίνονται τα αιτήματα πολιτών για άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, μετά την υπ’ αρ. 64/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη σχετική απόφαση  με αρ. πρωτ. Δήμου  486/19.02.2019  της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.
95
11ο Έκδοση απόφασης σε υλοποίηση του περιεχομένου των τελεσίδικων αποφάσεων υπ’ αριθμ. 76/2003 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου και 54ΤΜ/2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, σε σχέση με τμήμα ιδιοκτησίας κληρονόμων Απόστολου Κουλούρη στη θέση “Βάνη” της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Απολλωνίας, που καταλήφθηκε, χωρίς προηγούμενη απαλλοτρίωσή του, κατά τη διάνοιξη της κύριας δημοτικής οδού Απολλωνίας – Βαθύ
Εγκρίνεται ομόφωνα η ανάθεση του θέματος στην Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου για αγοροπωλησίες για να εξεταστεί η δυνατότητα αγοράς του.
96
12ο Έκδοση απόφασης περί αναγκαιότητας αγοράς ακινήτου στη θέση “Αγία Βαρβάρα” Απολλωνίας  
Εγκρίνεται ομόφωνα η αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου στη θέση  Αγία Βαρβάρα” Απολλωνίας για επέκταση του κοιμητηρίου.
97
13ο Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για αγοραπωλησίες του Δήμου Σίφνου έτους 2020
Ορίζεται ομόφωνα η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων για αγοραπωλησίες του Δήμου Σίφνου έτους 2020 με μέλη: Τον Αντιδήμαρχο κ.Γεωργούλη Κ. Γεώργιο, τη δημοτική σύμβουλο κα Θεολόγου-Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα και την Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών της Περ. Ενότητας Μήλου κα Αυγερινοπούλου Γιώτα.
 
 
 
98
14ο Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο  στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 1 «ΑΣΤΙΚΗ Αναζωογόνηση 2019» Α’ Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας»
Εγκρίνεται ομόφωνα:
Α. Η αποδοχή της υποβολής πρότασης με τίτλο : “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ” στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019», Α’ Πρόσκληση Μέτρου 2 : Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, Δράση : Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.
Β. Η αποδοχή κάλυψης του επιπλέον ποσού (20% του οριστικού προϋπολογισμού) από ιδίους πόρους του Δήμου για ολοκλήρωση της πρότασης με τίτλο : “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ” στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019», Α’ Πρόσκληση Μέτρο 2 : Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, Δράση : Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, σε γνώση ότι υπάρχει έλλειμμα χρηματοδότησης το οποίο θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.
Γ. Η μελέτη με τίτλο : “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ” που θα υποβληθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» Α’ Πρόσκληση, Μέτρο 2 : Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, Δράση : Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.
Δ. Η εξουσιοδότηση του κ. Ζαννή Παλαιού ως αρμόδιου επικοινωνίας και υπεύθυνου για την υλοποίηση της πρότασης.
 Ε. Η εξουσιοδότηση της Δημάρχου Κας Μαρίας Ναδάλη  για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
ΣΤ. Η αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 7035/02-12-2019 πρόσκλησης, όπως ισχύει για την υποβολή της πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» Α’ Πρόσκληση.
99
15ο Σχετικά με το σχέδιο Συμφωνίας – Πλαισίου μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για τη λειτουργία του δημοτικού και κοινόχρηστου φωτισμού με τη χρήση εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
Αναβολή της συζήτησης του θέματος
100
16ο Έκδοση απόφασης ως προς την καταβολή ή μη από το Δήμο μισθωμάτων παρελθόντων οικονομικών ετών για ακίνητα που χρησιμοποιήθηκαν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων
Εγκρίνεται ομόφωνα η ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγόρο για να διερευνηθεί νόμιμος τρόπος καταβολής από το Δήμο μισθωμάτων παρελθόντων οικονομικών ετών για ακίνητα που χρησιμοποιήθηκαν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων
101
17ο Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων για την εικαστική αποτύπωση του λογοτύπου τουριστικής προβολής της Σίφνου 
Εγκρίνεται ομόφωνα η συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων για την εικαστική αποτύπωση του λογοτύπου τουριστικής προβολής της Σίφνου με τα ακόλουθα μέλη: Λουκής Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος, Ραφελέτος Ιωάννης δημοτικός σύμβουλος, Πολενάκης Θεόδωρος Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών της Σίφνου, Τσιροζίδου Μαρία, καθηγήτρια εικαστικών, Κοντός Ιωάννης φωτογράφος και μέλος του ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του ΚΕΠ κ.Φουτουλάκης Εμμανουήλ.  
102
18ο Αγορά ακτοπλοϊκών εισιτηρίων 4 ατόμων στο πλαίσιο προώθησης του διαφημιστικού videospot της Σίφνου 
To ΔΣ εγκρίνει  ομόφωνα την αγορά ακτοπλοϊκών εισιτηρίων 4 ατόμων που θα προσφερθούν σε διαγωνισμούς δύο καναλιών, στο πλαίσιο προώθησης του διαφημιστικού videospot της Σίφνου. Ψηφίζει τη διάθεση πίστωσης του ποσού των 400,00€ για την αγορά των εισιτηρίων,  τα οποία θα χρεωθούν σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.0005 “Δαπάνες Τουριστικής Προβολής” (που έχει προβλεφθεί μέσα στο εγκεκριμένο από τον ΕΟΤ, ετήσιο πρόγραμμα δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου μας για το Ο.Ε. 2020).
103
19ο Συμμετοχή του Δήμου στην αθλητική εκδήλωση ATROMITOS SIFNOS 2020 στις 11 & 12 Ιουλίου 2020 
Εγκρίνεται ομόφωνα :
1.Η υποστήριξη και η χορηγία του Δήμου Σίφνου στην αθλητική εκδήλωση ATROMITOS SIFNOS 2020 που θα πραγματοποιηθεί στο νησί στις 11 και 12 Ιουλίου 2020.Ηδιήμερη αθλητική εκδήλωση περιλαμβάνει τέσσερις κολυμβητικούς αγώνες, έναν αγώνα ορεινού τρεξίματος και έναν αγώνα δρόμου. Αναλυτικά, οι κολυμβητικοί αγώνες θα είναι δύο των 3.000 μέτρων, ένας των1.200 μέτρων και έναςνυχτερινός των 750 μέτρων. Ο αγώνας ορεινού τρεξίματος θα είναι απόστασης 12.500 μέτρων με 465 μέτρα θετική υψομετρική και ο δρομικός 5.000 μέτρων με 30 μέτρα υψομετρική.
2.Η συμμετοχή του Δήμου στην αθλητική εκδήλωση ATROMITOS SIFNOS 2020 δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 3000,00 ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6472.0003 “Συμμετοχή στη διοργάνωση ATROMITOSRACE” του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020.
104
20ο Λήψη απόφασης για την παραχώρηση σχολικού χώρου του Γυμνασίου Σίφνου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εξετάσεις γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας από ιδιωτικό φορέα 
Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση χρήσης σχολικού χώρου του Γυμνασίου Σίφνου τις ημέρες 11/07 και 12/07/2020, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εξετάσεις γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας από ιδιωτικό φορέα, με την υποχρέωση να καθαρίσει και να τακτοποιήσει τους χρησιμοποιηθέντες χώρους  και να καταβάλει στη Σχολική Επιτροπή αποζημίωση 150 ευρώ ανά ημέρα.
105
21ο Σχετικά με το αίτημα της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. για άμεση παραχώρηση χώρων για πραγματοποίηση συνεδριών με  τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας της κινητής μονάδας
Ομόφωνα το ΔΣ απευθύνει το αίτημα της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Κέντρου «Μαριάνθη Σίμου» προκειμένου να παραχωρηθούν χώροι του Κέντρου για πραγματοποίηση συνεδριών με  τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας της κινητής μονάδας.
106
22ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ»
Ορίζονται ομόφωνα ως εκπρόσωποι του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ», ο κ.Παλαιός Ζαννής, Προϊστάμενος  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με αναπληρωτή τον κ.Κάραβο Σωκράτη, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
107
23ο Έκδοση απόφασης για την υποκατάσταση του  κ. Ν. Παπασωτηρίου, μέλους των Συνεργαζόμενων Γραφείων εκπόνησης της Μελέτης: «Μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διαθέσεως Λυμάτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου», ύστερα από το σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Ομόφωνα εγκρίνεται η ακύρωση της    8/2019 απόφασης του ΔΣ  και η  εκ νέου η υποκατάσταση του κ. Ν.Παπασωτηρίου, μέλους των συμπραττόντων γραφείων ΝΑΜΑ Α.Ε – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΡΑΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΖΙΜΑΣ, με το μέλος της σύμπραξης ΝΑΜΑ ΑΕ, για την παροχή υπηρεσιών  για την εκπόνηση της μελέτης Δικτύων Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διαθέσεως Λυμάτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα  του Δήμου Σίφνου, μετά τη σχετική γνωμοδότηση τουΤεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
108
24ο Έκδοση απόφασης για τον 1Ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διαθέσεως Λυμάτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου» », ύστερα από το σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Εγκρίνεται ομόφωνα η από 28/04/2020 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου με βάση το άρθρο  9, παραγρ. 5 του Π.Δ 194/79, για  τον 1ου Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης και εγκαταστάσεως επεξεργασίας και διαθέσεως λυμάτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου.
109
25ο Συμμετοχή του Δήμου στον εορτασμό της Πολιούχου Σίφνου Παναγίας Χρυσοπηγής  και διάθεση πίστωσης
Εγκρίνεται ομόφωνα  η συμμετοχή του Δήμου στον εορτασμό της Πολιούχου Σίφνου Παναγίας Χρυσοπηγής, με την παροχή πρωινού σε περιορισμένο αριθμό ατόμων, με την εκτύπωση προγραμμάτων  και με την προσφορά στον Σεβασμιότατο ενός  δώρου επ’ ευκαιρία της ονομαστικής του εορτής. Η δαπάνη για το πρωινό και την εκτύπωση προγραμμάτων  θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 00.6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» και για το δώρο από τον Κ.Α. 00.6433 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας», του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
110
26ο Συμμετοχή του Δήμου στη φιλοξενία των συντηρητών του τέμπλου του Ιερού Ναού Χρυσοπηγής και διάθεση πίστωσης  
Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου στη φιλοξενία των συντηρητών του τέμπλου του Ιερού Ναού Χρυσοπηγής με τη διάθεση δύο δωματίων για δύο μήνες, τα οποία θα επιλεγούν μετά από την κατάθεση προσφορών από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες καταλυμάτων.
111
27ο Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου
Εγκρίνεται ομόφωνα η επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου
112
28ο Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου
Εγκρίνεται ομόφωνα η επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου
113
29ο Έκδοση απόφασης για τη συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαδικτυακής δράσης προβολής της Σίφνου, ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Πολιτισμού
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαδικτυακής δράσης προβολής της Σίφνου, ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Πολιτισμού και αφορά διαδικτυακή συναυλία της κας Φωτεινής Δάρα.
114
30ο Πρόταση συνεργασίας του Συνδέσμου Σιφνίων με το Δήμο Σίφνου για τη συντήρηση και ψηφιοποίηση ιστορικού αρχειακού υλικού δημοσίου ενδιαφέροντος (ληξιαρχεία, κατάλογοι, δημοτολόγια κλπ.) μέσω σύγχρονων πρακτικών ψηφιοποιήσεως
Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση συνεργασίας του Συνδέσμου Σιφνίων με το Δήμο Σίφνου για τη συντήρηση και ψηφιοποίηση ιστορικού αρχειακού υλικού δημοσίου ενδιαφέροντος (ληξιαρχεία, κατάλογοι, δημοτολόγια κλπ.) μέσω σύγχρονων πρακτικών ψηφιοποιήσεως.
115
31ο Έκδοση απόφασης διαμαρτυρίας για την κατάργηση μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας και μαθημάτων σχεδίου σε τάξεις του Λυκείου
Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση απόφασης διαμαρτυρίας για την κατάργηση μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας και μαθημάτων σχεδίου σε τάξεις του Λυκείου.
116
32ο Λήψη απόφασης για την αίτηση κατοίκων Καμαρών για επέκταση δημοτικού φωτισμού στον αδιέξοδο δρόμο από το ξενοδοχείο «Μυρτώ» στις Καμάρες έως την ιδιοκτησία της κας Καμακάρη Αικατερίνης,  ύστερα από την υπ’ αρ. 10/2020  γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας 
Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση κατοίκων Καμαρών για επέκταση δημοτικού φωτισμού στον αδιέξοδο δρόμο από το ξενοδοχείο «Μυρτώ» στις Καμάρες έως την ιδιοκτησία της κας Καμακάρη Αικατερίνης,  ύστερα από την υπ’ αρ. 10/2020  γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.
117
33ο Λήψη απόφασης για την αίτηση του κ. Βαβρίτσα Κων/νου για παραχώρηση προσωρινής θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του φαρμακείου του στην Απολλωνία, ύστερα από την υπ’ αρ. 17/2020  γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αίτηση του κ. Βαβρίτσα Κων/νου για παραχώρηση προσωρινής θέσης στάθμευσης για εξυπηρέτηση των πελατών του  φαρμακείου του στην Απολλωνία, ύστερα από την υπ’ αρ. 17/2020  γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.
118
34ο Λήψη απόφασης για την αίτηση του κ. Ξανθάκη Μαρίνου για μετακίνηση κολόνας της ΔΕΗ μπροστά από το εστιατόριο «ΣΥΜΠΟΣΙΟ» (απέναντι από το Γυμνάσιο Σίφνου), ύστερα από την υπ’ αρ. 18/2020  γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Εγκρίνεται ομόφωνα η υπ’ αρ. 18/2020  γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
 
119
35ο Λήψη απόφασης για την αίτηση της κας Ραγκούση Έλενας για χορήγηση άδειας τέλεσης εβραϊκής γαμήλιας τελετής στην πλατεία του Κάστρου, την Κυριακή 30/08/2020, ύστερα από την υπ’ αρ. 19/2020  γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Αναβολή της συζήτησης του θέματος
120

.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.

[pdf-embedder url=”https://dimos.sifnos.gr/wp-content/uploads/2020/06/ΠΙΝΑΚΑΣ-ΘΕΜΑΤΩΝ-220620.pdf” title=”ΔΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 220620″]