Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ_ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Απολλωνία – Σίφνος

Ταχ. Κώδ.: 840 03

Τηλέφωνο:  2284033707

Εmail: limeniko@sifnos.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου καλεί όσους ενδιαφερομένους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν παραλιακό χώρο ή αιγιαλό, για εξυπηρέτηση των πελατών τους κατά το έτος 2024 να καταθέσουν την αίτησή τους στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου έως και την 31η/03/2024.

Όσοι επαγγελματίες δεν έχουν αλλαγή ως προς τον παραχωρούμενο χώρο ή/και τα δικαιολογητικά που είχαν καταθέσει στην Υπηρεσία κατά το έτος 2023, δύναται να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση μόνο σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

Οι νέες αιτήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες της με αρ. 8321.6/01/12/12-3-2012 εγκυκλίου του ΥΑΑΝ (ΑΔΑ:  Β443Φ-Ω4Β), χρειάζεται να συνοδεύονται από:

α) αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης / Γνωστοποίηση

β) αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου / υπευθύνου της επιχείρησης

γ) τοπογραφικό διάγραμμα, υπογεγραμμένο από Διπλωματούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σίφνου, στο οποίο θα απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλούπαραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα (με αναφορά των σχετικών ΦΕΚ), η ακριβής έκταση σε τετραγωνικά μέτρα και οι διαστάσεις του. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο, στο τοπογραφικό διάγραμμα θα πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός της παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης (π.χ. τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) και να αναγράφεται ότι συντάσσεται, προκειμένου να συνοδεύσει τη σχετική αίτηση. Εάν η αίτηση γίνει δεκτή, το τοπογραφικό διάγραμμα θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης παραχώρησης.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλονται: ηλεκτρονικά στη διεύθυνση limeniko@sifnos.gr ή στο Γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου.

Σημειώνεται ότι για την έκδοση της άδειας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει χρηματικές εκκρεμότητες προς την υπηρεσία παρελθόντων ετών και να είναι δημοτικά ενήμεροι.

Για το σκοπό αυτό, με την υποβολή της αίτησης απαιτείται και η κατάθεση αποδεικτικού δημοτικής ενημερότητας Δήμου Σίφνου (Τηλ. 2284360319 και 2284360320) ή Δήμου Κιμώλου (2287051218 και 2287051768) αντίστοιχα.

Όσοι επιθυμούν την τοποθέτηση μη μόνιμων κατασκευών, όπως τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου, ή σκιάδων, παρακαλούμε να συνυποβάλουν επικαιροποιημένη τεχνική έκθεση και βεβαίωση από μηχανικό, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμόν 8321.6/01/12/12-3-2012 εγκυκλίου του ΥΑΑΝ (ΑΔΑ:  Β443Φ-Ω4Β).

Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτονται:

  • Υπόδειγμα αίτησης
  • Υπόδειγμα σχετικής ΥΔ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ