Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση σε 4η τακτική (διά ζώσης) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Σίφνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (αρ. πρωτ.: 836/19.02.2024 – ΑΔΑ: 68ΗΑΩ1Τ-1ΝΠ)

Προς

Νικόλαο Γ. Βενάκη

Εμμανουήλ Ν. Φουτουλάκη

Απόστολο Ν. Διαρεμέ, Αντιπρόεδρο

Ανδρέα Ν. Μπαμπούνη

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) Την παρ. 6, άρθρο 75, του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18,

β) Την απόφαση 2/2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (ΑΔΑ: ΡΟ7ΒΩ1Τ-2ΡΨ),

Σας προσκαλώ στην 4η τακτική, διά ζώσης, συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Σίφνου σύμφωνα με το άρθρο 74Α, παρ.1, ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/2023, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ  ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ», στο Δημοτικό Κτίριο στο Στενό της Απολλωνίας, στις 23 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2024, μετά το υπ’ αρ. πρωτ.: 14420/15.02.2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 95ΠΗ46ΜΤΛ6-ΒΞ8) (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιδήμαρχοι Εμμανουήλ Φουτουλάκης και Νικόλαος Βενάκης)
  2. Αποδοχή ποσών που κατανέμονται στο Δήμο Σίφνου, βάσει: α) της υπ΄ αρ. πρωτ.: 14651/16.02.2024 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες, για το διδακτικό έτος 2023-2024 (ΑΔΑ: ΨΦΩΠ46ΜΤΛ6-ΞΜΝ), και β) της υπ’ αρ. πρωτ.: 14783/16.02.2024 Απόφασης του Αν. Υπουργού Εσωτερικών για κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών (ΑΔΑ: 66ΙΖ46ΜΤΛ6-ΠΓ6) (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Δ.Ε. Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
  3. Εισήγηση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της ΠΝΑ για τροποποίηση της υπ’ αριθ. 20/2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, και ως εκ τούτου της υπ’ αρ. 3/2024 απόφασης της Δ.Ε. Σίφνου, που αφορά στην έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σίφνου για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, Ν. ΣΙΦΝΟΥ» (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Δ.Ε. Μαρία Εμμ. Ναδάλη)

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

Εσωτερική διανομή:

-Γραφείο Δημάρχου

-Γραφείο Αντιδημάρχων

-Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

-Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

-Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης & Περιβάλλοντος

-Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

.