Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (05.05.2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

σύγκλησης 9ης/2023 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 9η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, που θα διεξαχθεί την 05η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ», στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας (στο Στενό), σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 72 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/09.07.2022) και της υπ’ αριθμ.: 46731/13-7-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σίφνου, ως συνδικαιούχου φορέα, στην πρόταση S.T.E.R.N.A. (Strengthen– Engage – Raise awareNess – Activate) στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022», μετά την υπ’ αρ. 81/04.05.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 23/2023 απόφασης του (ΑΔΑ: ΡΨΖΠΩ1Τ-Η87), μετά την υπ’ αρ. 20/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας

 

Η πρόσκληση εκδίδεται με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος:

– για το 1ο θέμα λόγω του γεγονότος ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης, η οποία εισήλθε στο Δήμο μας στις 2.5.2023 και έπρεπε προηγουμένως να εξεταστεί  από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι η 5η Μαΐου 2023,

 -για το 2ο θέμα λόγω του χρονικού ορίου που τίθεται στην γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.      

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

  1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
  2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  3. -κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  4. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  5. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  6. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

-Πρόεδρο Κοινότητας Απολλωνίας

-Πρόεδρο Κοινότητας Αρτεμώνα

-Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

-Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος

-Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

.