Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (05.04.2023)

                                                                                 Σίφνος, 01.04.2023

                                                                                    Αριθ. πρωτ.: 1714-

                                                                                   

        

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

σύγκλησης 7ης/2023 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

 

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 7η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, που θα διεξαχθεί την του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ», στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας (στο Στενό), σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 72 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/09.07.2022) και της υπ’ αριθμ. 46731/13-7-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου, μετά την υπ’ αρ. πρωτ.: 7846/22.03.2023 απόφαση της Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί επικύρωσης του Π/Υ οικονομικού έτους 2023
  2. Εξειδίκευση πιστώσεων μετά την υπ’ αρ. πρωτ.: 7846/22.03.2023 απόφαση της Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί επικύρωσης του Π/Υ του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2023
  3. Έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ περί αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών για τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού παρακολούθησης», με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 172735 και Π/Υ: 65.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (52.419,35 €, πλέον ΦΠΑ: 12.580,65€)
  4. Έκδοση απόφασης για την πιστοποίηση της αδυναμίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σίφνου να αναλάβει την τήρηση του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου», σύμφωνα με την από 23.03.2023 εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

 

 

 

.