Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Ανακοίνωση: Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθ. 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει)

  • Αρχική
  • Προκηρύξεις
  • Ανακοίνωση: Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθ. 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει)
unnamed file 4

Σίφνος, 31-03-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. πρωτ.: 1705

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
(άρθ. 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει)

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 206 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σήμερα.
2. την περίπτ. κγ) της παρ. 1 του άρθ. 4 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), όπως συμπληρώθηκε από
την παρ. 2 του άρθ. 8 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 περίπτ. ιε) του άρθ. 2 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α/15-01-2021).
4. Την υπ’ αριθ. 38/30-03-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 65Α0Ω1Τ-ΜΦΦ), με
θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών ( άρθρο 206 Ν.3584/2007)».

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη στο Δήμο Σίφνου συνολικά ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και κατεπειγουσών εποχικών και
συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

 

πατήστε εδώ για το έγγραφο

 

 

 

.