Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (30.03.2023)

                                                                                                                                             

                                 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 

                                                                        ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η      30.03.2023

ΘΕΜΑ                                                                                                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
1o  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ( άρθρο 206 Ν.3584/2007) 

Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόσληψη  ενός (1) ατόμου κλάδου ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών χώρων ειδικότητας ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών χώρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 206 του ν. 3584/2007, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών.

    38
2ο Έκδοση απόφασης για την τροποποίηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου

Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου, ύστερα από την απόφαση ορισμού εκπροσώπου του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου στην Εταιρεία.

39
3o Έκδοση ψηφίσματος για την απώλεια του του εξαίρετου φίλου του νησιού μας Γιώργου Συγγελίδη    

Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση ψηφίσματος για την απώλεια του Γιώργου Συγγελίδη.

   40

 

 

                                                                                                         Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 

                                                                                                         Χρυσίνης Νικόλαος

.