Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (24.02.2023)

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΦΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση: 840 03 Σίφνος
Πληροφορίες: Μαρία Εμμ. Ναδάλη
Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής
Τηλέφωνο: 2284033077 – 6980975820
e-mail: mayor@sifnos.gr
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (αρ. πρωτ.: 922/20.02.2023) σύγκλησης 4ης/2023 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 4η τακτική -διά ζώσης- συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, που θα διεξαχθεί την 24η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ», στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας (στο Στενό), σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 72 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/09.07.2022) και της υπ’ αριθμ. 46731/13-7-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2023, μετά την υπ’ αρ. 2/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΖ5ΡΩ1Τ-ΓΓΔ) και την υπ’ αρ. 229/17.02.2023 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου που υποβλήθηκε
2.Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2023
H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ
.