Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – διά ζώσης & μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (17.02.2023)

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΦΝΟΥ

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η σύγκλησης 3ης /2023 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (Αρ. πρωτ.: 799/13.02.2023)

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 3η τακτική -διά ζώσης & με τηλεδιάσκεψη- συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, που θα διεξαχθεί την 17η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ», στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας (στο Στενό), σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 72 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/09.07.2022) και της υπ’ αριθμ. 46731/13-7-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 που κατανέμονται στους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων τους (Α΄ κατανομή έτους 2023), σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 5660/24.01.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

2. Αποδοχή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 που κατανέμονται στους Δήμους της χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους (Β΄ κατανομή έτους 2023), σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 9907/08.02.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

3. Έκδοση απόφασης για τον 1ο λογαριασμό πιστοποίησης των εργασιών της μελέτης: «Μελέτη Λειτουργικής και Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτηρίων Δ. Σίφνου», αναδόχου: «Ένωση Οικονομικών Φορέων: Αλκών Μελετητική ΕΠΕ – Τσαντεκίδου Βαρβάρα του Κωνσταντίνου», ύστερα από το υπ’ αρ. πρωτ.: 164264/3594/2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

4. Έγκριση ή μη του υπ’ αρ. πρωτ.: 778/13.02.2023 Πρακτικού Ι για την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς και έγκρισης των εγγυητικών συμμετοχής για τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού παρακολούθησης», με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 172735 και Π/Υ: 65.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (52.419,35 €, πλέον ΦΠΑ: 12.580,65€)

5. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο της σύναψης μισθωτηρίου συμβολαίου για τη μίσθωση τμήματος αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Βρύσεως στη θέση «Πελιάρδι» της Κοινότητας Απολλωνίας για την κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης από το Δήμο Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 31/2022 Μητροπολιτική Πράξη του Σεβ. Μητροπολίτη Σύρου & Σίφνου Δωροθέου Β΄, την υπ’ αρ. 176/2022 Πράξη του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Βρύσης και την υπ’ αρ. 17/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (ΑΔΑ: Ρ48ΖΩ1Τ-ΡΞΨ)

6. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο σύνταξης της 1ης πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 372/24-11-2022 δανειστικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας Αγγελικής Παπαευαγγέλου, που αφορά στον προσδιορισμό ποσού χορηγούμενου στο Δήμο Σίφνου τοκοχρεολυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ., ύψους € 50.481,46, για την εκτέλεση του υποέργου 3: «Σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση της οδού πρόσβασης προς την περιοχή Βρουλίδια του Δήμου Σίφνου» του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου – αγροτική οδοποιία Δήμου Σίφνου», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα, για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα και την απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική πλατεία για το έτος 2023

8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας, για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την πεζοδρόμηση του Στενού & τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο της Απολλωνίας

9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας, για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες

10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας, για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη διέλευση οχημάτων στο Βαθύ

11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας, για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την διέλευση οχημάτων στο Φάρο

12. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον προσδιορισμό των χώρων στους οποίους θα επιτρέπεται η μεταφόρτωση οικοδομικών υλικών για το έτος 2023, ύστερα από τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα και του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας των περιπτέρων του Δήμου Σίφνου, ύστερα από τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα και του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας

14. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2023

15. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
3. -κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
4. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
5. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
6. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

Κοινοποίηση:
-Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου
-Πρόεδρο Κοινότητας Απολλωνίας
-Πρόεδρο Κοινότητας Αρτεμώνα
– Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
-Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος
-Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών