Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (32/ 23.12.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31/23-12-2022

(ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΘΕΜΑ 1: Συμπλήρωση / τροποποίηση της υπ’ αριθ. 156/2022 (ΑΔΑ: 9Σ1ΥΟΡΙΦ-Η6Φ) απόφασης παραχώρησης χώρου ως Υδατοδρομίου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου. Εγκρίνεται ομόφωνα επί των καταμετρηθέντων ψήφων η συμπλήρωση / τροποποίηση της υπ’ αριθ. 156/2022 (ΑΔΑ: 9Σ1ΥΟΡΙΦ-Η6Φ) απόφασης παραχώρησης χώρου ως Υδατοδρομίου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου με τις τεχνικές εκθέσεις των έργων που θα εκτελεστούν από τον παραχωρησιούχο. 177
ΘΕΜΑ 2: Αίτηση της κας Μαγκανιώτη Γεωργίας σχετικά με την υπ’ αριθ. 146/2021 απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου. Αναβάλλεται ομόφωνα 178
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση των όρων διακήρυξης, τευχών δημοπράτησης και της διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της μελέτης και παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΙΦΝΟΥ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΟΥ: ΚΑΜΑΡΕΣ, ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ, ΒΑΘΥ, ΦΑΡΟΣ, ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣ, ΨΑΘΗ ΚΙΜΩΛΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΚΙΜΩΛΟΥ». Εγκρίνονται ομόφωνα: Α. Τα Τεύχη Δημοπράτησης για την ανάθεση σύμβασης μελέτης και παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΙΦΝΟΥ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΟΥ: ΚΑΜΑΡΕΣ, ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ, ΒΑΘΥ, ΦΑΡΟΣ, ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣ, ΨΑΘΗ ΚΙΜΩΛΟΥ, ΆΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΚΙΜΩΛΟΥ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 269.559,46 € με Φ.Π.Α. 24%. Β. Η δημοπράτηση της ως άνω μελέτης και υπηρεσίας. Γ. Οι όροι Διακήρυξης Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΙΦΝΟΥ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΟΥ: ΚΑΜΑΡΕΣ, ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ, ΒΑΘΥ, ΦΑΡΟΣ, ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣ, ΨΑΘΗ ΚΙΜΩΛΟΥ, ΆΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΚΙΜΩΛΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής” και τα παραρτήματά της. 179

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

.