Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – (δια ζώσης) – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (16.12.2022)

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 197/12-10-2020), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/09.07.2022) και ειδικότερα του άρθρου 78: “Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

 

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

σε κατεπείγουσα, διά ζώσης, συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ» στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας (στο Στενό), στις 16 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή & ώρα 14:30, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2022
  2. Έκδοση απόφασης σχετικά με αιτήματα αναδόχων για την παράταση συμβάσεων που αφορούν στην εκτέλεση των εργασιών αναδιαμόρφωσης όψεων στις εγκαταστάσεις αφαλατώσεων στον Πλατύ Γιαλό

Η συνεδρίαση συγκαλείται με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος για τους παρακάτω λόγους: α) ως προς το 1ο θέμα: για την ανάγκη εγγραφής  του ορθού ποσού που αφορά σε χρηματοδότηση του Δήμου από το Ταμείο  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», με δεδομένο ότι στην 8η αναμόρφωση εκ παραδρομής δεν είχε προβλεφθεί το ποσό του Φ.Π.Α., καθώς και στην ανάγκη καταβολής του φόρου εισοδήματος για την αγορά από το Δήμο ακινήτου στην Αγία Άννα Αρτεμώνα, & β) ως προς το 2ο θέμα: λόγω των από 14/12/2022 & 15/12/2022 σχετικών αιτημάτων των οικονομικών φορέων για παράταση των συμβάσεων που λήγουν στις 16.12.2022

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.