Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – (δια ζώσης) – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (06.12.2022)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για συνεδρίαση (31η/2022, τακτική, διά ζώσης) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
 2. κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 3. κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 4. κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 5. κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 6. κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 197/12-10-2020), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/09.07.2022) και ειδικότερα του άρθρου 78: “Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

 

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

 

σε τακτική, διά ζώσης, συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ» στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας (στο Στενό), στις 6.12.2022, ημέρα Τρίτη & ώρα 15:30, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σίφνου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ν. Σίφνου» (γηπέδου ποδοσφαίρου στο «Θόλο»), μετά την υπ’ αρ. 546/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 6ΙΓ27ΛΞ-ΘΘΣ)
 2. Έκδοση απόφασης για την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου, μετά την υπ’ αρ. 4/2022 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΣ42ΟΚ55-7ΧΙ)
 3. Έκδοση απόφασης για την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου, ύστερα από σχετικό αίτημα της Προέδρου της Επιτροπής
 4. Έκδοση απόφασης για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου», ύστερα από σχετικό αίτημα
 5. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας, ελέγχου καταναλώσεων, βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού του Δήμου Σίφνου» (συμβ. ποσού: 2.492.991,05€)
 6. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας, ελέγχου διαρροών και ποιότητας δικτύων ύδρευσης Δήμου Σίφνου» (συμβ. ποσού: 1.129.965,71€)
 7. Έκδοση απόφασης επί αιτήματος κ. Μ.Ι. (κωδ. 2385), ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
 8. Έκδοση απόφασης επί αιτήματος κ. Λ.Κ.-Α. (κωδ. 8658), ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
 9. Έκδοση απόφασης για χρέωση ποσού στον Κωδ. 10699 και ισόποση πίστωση του Κωδ. 7517, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
 10. Έκδοση απόφασης επί αιτήματος κας Ε.Θ. (κωδ. 9029), ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
 11. Έκδοση απόφασης για διόρθωση λογαριασμού κ. Φ.Σ. (κωδ. 7032), ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
 12. Έκδοση απόφασης επί αιτήματος κ. Ν.Γ. (κωδ. 11106), ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
 13. Έκδοση απόφασης επί αιτήματος κας Σ.Κ. (κωδ. 8993), ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
 14. Έκδοση απόφασης επί αιτήματος  κ. Ν.Κ. (κωδ. 9167),  ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
 15. Έκδοση απόφασης επί αιτήματος  κας Λ.-Γ. Φ.  (κωδ. 1602 & 1535),  ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
 16. Έκδοση απόφασης επί αιτήματος κ. Ν.Κ.  (κωδ. 10574),  ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
 17. Έκδοση απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένου συνολικού ποσού 3.121,07€ από βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης, λόγω της συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρόνου απαίτησης, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

 

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.