Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (19-11-2022)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για συνεδρίαση (30η/2022, τακτική, διά ζώσης) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
 2. κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 3. κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 4. κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 5. κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 6. κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 197/12-10-2020), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/09.07.2022) και ειδικότερα του άρθρου 78: “Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

 

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

 

σε τακτική, διά ζώσης, συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ» στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας (στο Στενό), στις 19.11.2022, ημέρα Σάββατο & ώρα 15:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων, ύστερα από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας και του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα
 2. Έκδοση απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού/αξιολόγησης προσφορών για την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς για το διαγωνισμό με τίτλο: «Σύστημα παρακολούθησης Αγ. Σώστη», που διενεργείται με ανοιχτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Α/Α: 172735), συνολικού προϋπολογισμού 52.419,35€ συν Φ.Π.Α. 24% (12.580,65€), για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού (Παραδοτέο 3.3.5)», στο πλαίσιο της Πράξης: «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»
 3. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 206 του ν. 3584/2007
 4. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο της σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης και καταχώριση στο Κτηματολογικό Γραφείο ακινήτου στη θέση «Αγία Άννα» Αρτεμώνα (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 134/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από το Δήμο για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης
 5. Ανάθεση σε δικηγόρο της υπόθεσης καταχώρισης στο Κτηματολόγιο υφιστάμενων τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες έχει αναγνωριστεί η κυριότητα της τότε Κοινότητας Απολλωνίας σε γεωτεμάχιο στις Καμάρες

 

 

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.