Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (26/ 07-11-2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26/07-11-2022

(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
  1. Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
Ομόφωνα (επί των καταμετρηθέντων ψήφων): Α. Εγκρίνονται οι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019, με την επιφύλαξη των οφειλών προς το Δήμο Σίφνου που αφορούν σε τέλη ύδρευσης. Β. Να γίνουν άμεσα οι προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες από πλευράς Δ.Λ.Τ Σίφνου, σχετικά με το ποσό των 135.514,30€ που αφορά σε απαιτήσεις από έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς ελλιμενισμένα σκάφη από το 2014 έως και το 2019, οι οποίες δεν έχουν αποδοθεί στην Ταμειακή Υπηρεσία του ΔΛΤ Σίφνου. Γ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να προβεί στις ανωτέρω ενέργειες. 165

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

.