Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – (δια ζώσης) – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (04/11/2022)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αρ. πρωτ.: 6003/31.10.2022)

Για συνεδρίαση (28η/2022, τακτική, διά ζώσης) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
3. -κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
4. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
5. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
6. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 197/12-10-2020), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/09.07.2022) και ειδικότερα του άρθρου 78: “Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

σε τακτική, διά ζώσης, συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ» στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας (στο Στενό), στις 4.11.2022, ημέρα Παρασκευή & ώρα 14:30, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙΙ για την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ», με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 159914 και Π/Υ: 154.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (124.193,55€, πλέον ΦΠΑ: 29.806,45€)

2. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» για το κυρίως υποέργο της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Σίφνου»

3. Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. πρωτ. 853/2022 τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου για το Α΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022, μετά την υπ’ αρ. 137/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: 67ΨΖΟΡΙΦ-Ω6Ι)

4. Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. πρωτ. 854/2022 τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου για το Β΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022, μετά την υπ’ αρ. 138/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: 9ΗΡΨΟΡΙΦ-ΤΡΞ)

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.