Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (13.09.2022)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

Για συνεδρίαση (22η/2022, τακτική, με τηλεδιάσκεψη) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

  1. κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
  2. κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  3. κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  4. κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  5. κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  6. κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την  παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 197/12-10-2020), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/09.07.2022) και ειδικότερα του άρθρου 78: “Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση, στις 13.09.2022, ημέρα Τρίτη & ώρα 15:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έκδοση απόφασης για την επέκταση του ωραρίου των καθαριστριών των Σχολικών Μονάδων
  2. Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σίφνου για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου ο.έ. 2022, ύστερα από την υπ’ αρ. 136/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: 662ΠΟΡΙΦ-Σ52)
  3. Εξειδίκευση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στην περιοδική αρχαιολογική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στο Παλιό Σχολείο του Κάστρου, στο πλαίσιο του προγράμματος “Siphnos and beyond” που υλοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, και στη διοργάνωση της αρχαιολογικής διημερίδας με θέμα: “Αρχαίων τόποι και τοπία” (στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Πρόκου)

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.