Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (03.09.2022)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

Για συνεδρίαση (21η/2022, τακτική, με τηλεδιάσκεψη) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
 2. κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 3. κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 4. κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 5. κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 6. κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την  παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 197/12-10-2020), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/09.07.2022) και ειδικότερα του άρθρου 78: “Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση, στις 03.09.2022, ημέρα Σάββατο & ώρα 16:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων Δήμου Σίφνου
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2022
 3. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι για την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς και έγκριση εγγυητικών συμμετοχής για τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ», με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 159914 και Π/Υ: 154.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (124.193,55€, πλέον ΦΠΑ: 29.806,45€)
 4. Έγκριση πρότασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την περιοχή του Κάστρου
 5. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Σίφνου στον 2ο Διεθνή Αγώνα σφαιροβολίας Sifnos Street Shot
 6. Έκδοση απόφασης για την κάλυψη δαπάνης φιλοξενίας συνεργείου του Δήμου Αθηναίων που θα μεταβεί στη Σίφνο για το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

.