Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (25.07.2022)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (18η/2022, τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
 2. κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 3. κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 4. κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 5. κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 6. κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την  παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 197/12-10-2020), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/09.07.2022) και ειδικότερα του άρθρου 78: “Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση, στις 25.07.2022, ημέρα Δευτέρα & ώρα 15:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2022
 2. Έκδοση απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτων για τη χρήση τους ως χώρων στάθμευσης οχημάτων σε διάφορους οικισμούς της Σιφνου και για την εξυπηρέτηση αναγκών του Δήμου
 3. Έγκριση της υπ’ αρ. 169/2022 απόφασης Δημάρχου Σίφνου που εκδόθηκε με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος για την κάλυψη της ανάγκης εκτέλεσης εργασιών μεταφοράς νερού
 4. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου
 5. Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 129/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου με θέμα: «Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σίφνου για την 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ο.έ. 2022»

 

 

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

 

.