Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – σε μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (16.07.2022)

               Σίφνος, 12.7.2022

                                                                                     Αριθ. πρωτ.: -3879-

                                                                                    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (17η/2022, τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

  1. κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
  2. κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  3. κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  4. κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  5. κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  6. κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις 380/ΑΠ39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) και 375/ΑΠ39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ), εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.,

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

σε τακτική, μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), συνεδρίαση, στις 16.07.2022, ημέρα Σάββατο & ώρα 16:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Έκδοση απόφασης για την κήρυξη, λόγω μη υποβολής προσφορών, ως άγονων των δημοπρασιών που προκηρύχτηκαν για τη μίσθωση από το Δήμο μας ακινήτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων
  2. Επιχορήγηση, ύστερα από σχετικό αίτημα, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου
  3. Επιχορήγηση, ύστερα από σχετικό αίτημα, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου

 

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

 

.