Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (21.06.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/21-06-2022

(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΘΕΜΑ 1: Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στην ΤτΕ σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.: 67325-16.09.2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η μεταφορά του ποσού των 30.000€ στο λογαριασμό που τηρεί το ΔΛΤ Σίφνου στην ΤτΕ. 102
ΘΕΜΑ 2: Έκδοση απόφασης παραχώρησης χώρου ως Υδατοδρομίου, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.: 3113.10-74/37570/22 έγγραφο της Δ/νσης Λιμενικής Πολιτικής. Αναβάλλεται ΟΜΟΦΩΝΑ λόγω αναμονής απόφασης του ΣτΕ 103
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών Σίφνου (ΘΕΣΗ Α), για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ α) το πρακτικό της φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την παραχώρηση χώρου 250,00 τ.µ στη χερσαία ζώνη λιμένα Καμαρών Σίφνου (ΘΕΣΗ Α), για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών και κατακυρώνει αυτήν στην κα Μαντζουράνη Γεωργία, β) η χρέωση της κας Μαντζουράνη Γεωργίας με το ποσό των 57,35€ σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης και γ) η παραχώρηση έως 31/12/2024, του παραλιακού χώρου στη θέση Α στο λιμένα Καμαρών, στην κα Μαντζουράνη Γεωργία, με ετήσιο αντάλλαγμα παραχώρησης 4.200,00€ πλέον των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση 104
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών Σίφνου (ΘΕΣΗ Β), για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ α) το πρακτικό της φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την παραχώρηση χώρου 250,00 τ.µ στη χερσαία ζώνη λιμένα Καμαρών Σίφνου (ΘΕΣΗ Β), για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών και κατακυρώνει αυτήν στον κ. Γκούμα Νικηφόρο, β) η χρέωση του κ Γκούμα Νικηφόρου με το ποσό των 57,35€ σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης και γ) η παραχώρηση έως 31/12/2024, του παραλιακού χώρου στη θέση Β στο λιμένα Καμαρών, στον κ. Γκούμα Νικηφόρο, με ετήσιο αντάλλαγμα παραχώρησης 4.200,00€ πλέον των νόμιμων κρατήσεων, με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση. 105
ΘΕΜΑ 5: Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης Πλατύ Γιαλού Σίφνου (ΘΕΣΗ Γ), για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ α) το πρακτικό της φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση χώρου 200,00 τ.µ στη χερσαία ζώνη λιµένα Καμαρών Σίφνου (ΘΕΣΗ Γ), για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών και κατακυρώνει αυτήν στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Πλατύ Γιαλού “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”, β) η χρέωση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Πλατύ Γιαλού “Η ΠΡΟΟΔΟΣ” με το ποσό των 57,35€ σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης και γ) η παραχώρηση έως 31/12/2024,  του παραλιακού χώρου στη θέση Γ στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου, στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Πλατύ Γιαλού “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”, με ετήσιο αντάλλαγμα παραχώρησης 4.200,00€ πλέον των νόμιμων κρατήσεων, με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση. 106
ΘΕΜΑ 6: Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης Πλατύ Γιαλού Σίφνου (ΘΕΣΗ Δ), για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ α) το πρακτικό της φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την παραχώρηση χώρου 200,00 τ.µ στη χερσαία ζώνη Πλατύ Γιαλού Σίφνου (ΘΕΣΗ Δ), για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών και κατακυρώνει αυτήν στην κα Μαντζουράνη Μελπομένη-Ελευθερία, β) η χρέωση της κας Μαντζουράνη Μελπομένης-Ελευθερίας με το ποσό των 57,35€ σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης και γ) η παραχώρηση έως 31/12/2024, του παραλιακού χώρου στη θέση Δ στον Πλατύ Γιαλό, στην κα Μαντζουράνη Μελπομένη-Ελευθερία, με ετήσιο αντάλλαγμα παραχώρησης 4.200,00€ πλέον των νόμιμων κρατήσεων, με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση. 107
ΘΕΜΑ 7: Εξειδίκευση πίστωσης Κ.Α 70.7135.0002 Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η αναγκαιότητα της δαπάνης «Προμήθεια ειδών οδοσήμανσης» και η εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 70.7135.0002 με τίτλο «Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού» συνολικής αξίας (χιλίων επτακοσίων ευρώ) (1.700€). 108
ΘΕΜΑ 8: Αίτηση του κ. Μουστάκα Πέτρου για παραχώρηση χώρου στη Ψάθη Κιμώλου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΤΟ ΜΙΝΙ”. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 24τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, για τοποθέτηση ομπρελών σκίασης, στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, αντί του ετήσιου ανταλλάγματος 20€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 109
ΘΕΜΑ 9: Αίτηση του κ. Ραπτόπουλου Κωνσταντίνου (ΒΕΝΑΚΗΣ Γ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “LOST BAY”. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 101,71τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, deck, ομπρελών, ξαπλωστρών, στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, αντί του ετήσιου ανταλλάγματος 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 110

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

.