Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Ακύρωση της 656/16-06-2022 Πρόσκλησης για δια Περιφοράς Συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου

Σίφνος, 17/06/2022
Αρ. Απόφασης: 12/2022

 

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 656/16-06-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΣΙΦΝΟΥ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114 – 8/6/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και
ιδίως του άρθρου 209,
2. τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87 – 7/6/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. τη με αρ. 656/16-06-2022 Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σίφνου
4. τη με αριθμ. 380 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (39456/15-06-22 – ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) με
θέμα: «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ακύρωση της με αρ. 656/16-06-2022 Πρόσκλησης σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σίφνου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΣΙΦΝΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

.