Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (24.05.2022)

DIMOS 8

                                                                                                                                                                                                                                       ΠΙΝΑΚΑΣ       ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                      

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                                                             

          9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ     ( 24.05.2022 )                                                                                          

ΘΕΜΑ                                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠOΦ.
1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2022, με την εγγραφή του εγκεκριμένου – αναμορφωμένου προϋπολογισμού της Πράξης «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-Α «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής

Εγκρίνεται ομόφωνα η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 111/2022 (Α.Δ.Α: ΕΜΙ1Ω1Τ-Ψ6Γ) απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

  49

                                                                                                          

                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.