Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (26.04.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7/26-04-2022

(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τρόπου εξόφλησης των ανταλλαγμάτων παραχώρησης απλής χρήσης χώρων αρμοδιότητας του ΔΛΤ Σίφνου, για το έτος 2022. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ ο τρόπος εξόφλησης των ανταλλαγμάτων για το έτος 2022, ως εξής: α) το 50% του συνολικού οφειλόμενου ποσού, έως 31/07/2022 και το υπόλοιπο 50% έως 31/08/2022, β) εφάπαξ έως 31/07/2022, μέσω κατάθεσης σε έναν από τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς που τηρεί το ΔΛΤ Σίφνου στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Εθνική Τράπεζα. 29
ΘΕΜΑ 1: Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σίφνου για την 1η αναμόρφωση του Ο.Π.Δ ο.ε 2022 Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σίφνου για την 1η αναμόρφωση του Ο.Π.Δ ο.ε 2022, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου. 30
ΘΕΜΑ 2: Τροποποίηση / συμπλήρωση της 28/2022 απόφασης του ΔΛΤ Σίφνου με θέμα: “Καθορισμός των παραλιακών χώρων λιμένα Καμαρών και Πλατύ Γιαλού Σίφνου, των οποίων θα γίνει παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης για τοποθέτηση και εκμετάλλευση ομπρελών και ξαπλωστρών μέσω δημοπρασίας και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας.” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η τροποποίηση / συμπλήρωση της 28/2022 ως εξής: στο αποφασιστικό της τμήμα που αναφέρεται στους όρους της δημοπρασίας, στο άρθρο 6, μετά την τελευταία παράγραφο, προστίθεται ως νέα παράγραφος η πρόταση: “Ο αναδειχθείς πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλη δημοπρασία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Σίφνου με παρεμφερές αντικείμενο.“ 31

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

 

.