Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (15.04.2022)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (11η/2022, τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
3. -κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
4. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
5. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
6. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 426/13.11.2020, 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την Δ1α/ ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) ΚΥΑ,

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 15η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή, ώρα 15:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο έγκρισης της 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2022
2. Έκδοση απόφασης για την κάλυψη θέσεων εποχικού προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (από τις εγκεκριμένες θέσεις έτους 2021 που παραμένουν ακάλυπτες)
3. Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για τη διαγραφή ποσού από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης, το οποίο παραγράφεται αυτοδίκαια από το νόμο λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου απαίτησης (20ετίας)
4. Έκδοση απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης ΕΑΠ στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 22558/6.4.2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών
5. Έκδοση απόφασης για τη συνδρομή του Δήμου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής αγωγού μεταφοράς νερού από την δεξαμενή Αγίου Μερκουρίου προς τον οικισμό Χερρονήσου Δήμου Σίφνου» της αναδόχου: “BLUE ENERGY E.E.”, μετά το υπ’ αρ. πρωτ. 34089/896/29.03.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της ΠΝΑ
7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της Φάσης 1 για την εκπόνηση της μελέτης: “Μελέτη για την λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων” της αναδόχου: “Ένωση Οικονομικών Φορέων ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ – ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ”, μετά το υπ’ αρ. πρωτ. 28477/747/7.4.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της ΠΝΑ
8. Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της εταιρείας “Σ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” για την εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών σε αδειοδοτημένο χώρο της εταιρείας στη θέση “Κουρτσούδι”
9. Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης της Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.) για τη διάθεση υπολείμματος σε ΧΥΤΑ του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ