Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (02.12.20221)

1δσ3

                            ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΙΦΝΟΥ

                                                          ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22η   (2.12.2021 )                                                                                                                                                                                                                          

ΘΕΜΑ                                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠOΦ.
1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021, ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
Εγκρίνεται η 8η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 175/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (Α.Δ.Α: ΨΦΣ5Ω1Τ-ΣΑΛ), με τη μετονομασία του Κ.Α. 63.7132.0001: «Προμήθεια οχήματος έργου (υδροφόρα – καταβρεχτήρας) του Δήμου Σίφνου» σε Κ.Α. 63.7132.0001: «Προμήθεια ενός νέου φορτηγού ανατρεπόμενου με γερανό και αρπάγη».
Αρνητικά ψήφισε την Αναμόρφωση ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ραφελέτος Ιωάννης, χωρίς να καταθέσει αντιπρόταση.
  175

                                                                                                          
                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 

.