Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού με Τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού , μεταφορά και τοποθέτηση τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων συλλογής και αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου »

  • Αρχική
  • Γραφείο Τύπου
  • Ανακοινώσεις - Γραφείο Τύπου
  • Δήμος Σίφνου: Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού με Τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού , μεταφορά και τοποθέτηση τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων συλλογής και αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου »
.jpg
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
 
Ημερομηνία: 10/11/2021
Αρ. Πρωτ.:
6463

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 
Ο Δήμος Σίφνου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με Τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ» με Κριτήριο Κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Χρηματοδοτικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων Φιλόδημος ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, με άξονες προτεραιότητας α) Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος, ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων και β) Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 30292/19-04-2019 (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) Απόφασης με θέμα: Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».
Η  συνολική  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:        122.820,00 €
Φ.Π.Α (24%):                     29.476,80 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:       152.296,80 €.
 
Η συνολική δαπάνη για την σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 152.296,80συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και βαρύνει την με Κ.Α.: 62.7135.0002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του αντίστοιχου οικονομικού έτους 2021 του Δήμου. Ο κωδικός αριθμός CPV (2021) είναι 42416210-0 (Ανυψωτικά μηχανήματα κάδων).
 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.
Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α., ήτοι 2.456,40 Ευρώ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος (αρ. 142763) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 06/12/2021 και ώρα 11:00 π.μ.
 
Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης www.promitheus.gov.gr , στην  οποία  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  τυχόν  αιτήματα  των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σίφνου, οδός Απολλωνία (τηλ. 22843 60325 Ζαννής Παλαιός), στην ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου  (https://dimos.sifnos.gr ), καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (http://www.eprocurement.gov.gr Α.Α.: 142763), όπου είναι αναρτημένη η σχετική μελέτη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού.
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

.