Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια  υλικών για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης Δήμου Σίφνου.

  • Αρχική
  • Γραφείο Τύπου
  • Δήμος Σίφνου: Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια  υλικών για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης Δήμου Σίφνου.
.jpg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Αρ. Πρωτ. : 5841                                                         

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 
Η Δήμαρχος Σίφνου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια  υλικών για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης Δήμου Σίφνου.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 63.7336.0001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Σίφνου. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση Άνυδρων Νησιών και Έργα Βελτίωσης Υποδομών Ύδρευσης των Νησιών (Π.Κ 1997ΣΕ03300002)» της ΣΑΕ 330 Τροπ.0 (ΑΔΑ:ΨΚΗΛ46ΜΤΛΡ-39Ρ) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 4121.63-01/3446/30-12-2020 Απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αγωγών HDPE DN 110 ΡΝ16atm και HDPE DN 125 ΡΝ25atm συνολικού μήκους 7.700m, δύο αντλίες υποβρύχιες πολυβάθμιες με ηλεκτρικό κινητήρα ισχύος 18,5 KW,δύο αντλίες επιφανείας κάθετες  ανοξείδωτες πολυβάθμιες με ηλεκτρικό κινητήρα ισχύος 22 KW, δύο αντλίες επιφανείας κάθετες, ανοξείδωτες πολυβάθμιες με ηλεκτρικό κινητήρα ισχύος 18,5 KW, 80 τεμάχια ηλεκτρομούφων DN 110 16atm και 50 τεμάχια ηλεκτρομούφων DN 125 25atm. Τα ανωτέρω απαιτούνται για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης σε περιοχές του Δήμου Σίφνου. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια εξοπλισμού περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι (Τεχνικές Προδιαγραφές) της υπ’ αριθ. 01/2021 επικαιροποιημένης μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης & Περιβάλλοντος.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
44163000-0 (Σωληνώσεις και εξαρτήματα)
42122130-0 (Αντλίες νερού)
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 212.800,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 263.872,00€ (Φ.Π.Α. 51.072,00€).
Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
(α) Φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική επιχείρηση, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β) Νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
γ) Ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών  λήγει στις 15-11-2021 και ώρα 10:00. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 140895.
                                 
Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας, όλων των ειδών, όλων των κατηγοριών, υποχρεωτικά.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% του προϋπολογισμού της μελέτης άνευ Φ.Π.Α. 24%, ήτοι ποσού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι ευρώ  (€ 4.256,00).
 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σίφνου, οδός Απολλωνία (τηλ. 22843 60325 Ζαννής Παλαιός), στην ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου (https://dimos.sifnos.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (http://www.eprocurement.gov.gr/ Α.Α.: 140895), όπου είναι ανηρτημένη η σχετική μελέτη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού.
                                                                                              
 

H Δήμαρχος Σίφνου

 

Μαρία Εμμ. Ναδάλη

 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 

.