Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (05.10.2021)

10

 
                  

                               ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                       

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ     

   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18η (05.10.2021)

                                                                      

ΘΕΜΑ                                                                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
1o  Έκδοση απόφασης περί έγκρισης της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021, ύστερα από αποφάσεις  – εισηγήσεις  της Οικονομικής Επιτροπής
Εγκρίνεται ομόφωνα η 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021, ύστερα από τις  υπ’ αρ. 122/2021 και 145/2021 αποφάσεις  – εισηγήσεις  της Οικονομικής Επιτροπής.
149
2ο Έκθεση επάρκειας προσωπικού και υπάρχοντος εξοπλισμού για την υπηρεσία καθαριότητας  
Το ΔΣ ομόφωνα:
Α) Διαπιστώνει σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 ότι ο Δήμος Σίφνου αδυνατεί με τα υπάρχοντα μέσα και το υπηρετούν προσωπικό να εκτελέσει τις εργασίες της υπηρεσίας καθαριότητας.
Β) Αποφασίζει ότι πρέπει να διατεθούν και να εγγραφούν στους προϋπολογισμούς οικονομικών ετών 2022-2023-2024 τα αναγκαία ποσά για την εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την ανάδειξη του αναδόχου.
Γ) Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο “Αποκομιδή απορριμμάτων και  καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου” για χρονικό διάστημα δύο ετών με δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης από το Δήμο Σίφνου ενός επιπλέον έτους, και καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης τον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό.
Δ) Εξουσιοδοτεί την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σίφνου να καταρτίσει τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και να τον διεξάγει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103, παρ. 2Δ, του Ν. 3463/2006 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
150
3o Έκδοση απόφασης για υποβολή αιτήματος προς το ΔΕΔΔΗΕ για υπογειοποίηση δικτύου  
Εγκρίνεται ομόφωνα :
η υποβολή αιτήματος προς το ΔΕΔΔΗΕ για υπογειοποίηση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Απολλωνία, στο τμήμα που οριοθετείτε από το καφέ VERANDA: α)ως το πρατήριο υγρών καυσίμων του κ.Κόμη, β) ως το ιατρείο,  γ) ως το φούρνο του κ.Παύλου Μούτσιου, δ)ως την οικία του κ.Χρυσικοπούλου (Άνω Πετάλι)
-η παραχώρηση χώρου είκοσι (20) περίπου τ.μ, για την τοποθέτηση του υποσταθμού 2 της Απολλωνίας, όπως είχε αποφασιστεί με την υπ΄αρ. 50/2015 απόφαση του Δ.Σ.
-η εξουσιοδότηση της Δημάρχου Μαρίας Εμμ. Ναδάλη για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.
  151

 
 
 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ 
                                                                                                  Χρυσίνης Νικόλαος

.