Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και βραχιόνων

1113

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Σίφνου σκοπεύει να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων και βραχιόνων για την κάλυψη των αναγκών σε φωτισμό κοινόχρηστων χώρων. Ως εκ τούτου, καλείστε να υποβάλλετε οικονομική προσφορά μέχρι την Παρασκευή 14 Μαΐου και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σίφνου. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
 
Τα είδη για τα οποία ενδιαφέρεται η Υπηρεσία είναι τα παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
Ηλιακό φωτιστικό δρόμου
LED-SLA-60W
Ισχύς                                         : 60 Watt
Μπαταρία                               : 3,2V/15Ah
Θερμοκρασία χρώματος        : 6500 – 7000 Κ
Συχνότητα λειτουργίας          : 50 – 60 Hz
10
Ηλεκτρικό φωτιστικό δρόμου LED
Universe G012E-50W
(ή ισοδύναμο)
 
Ισχύς                                         : 50 Watt
Θερμοκρασία χρώματος        : 2700 – 4000 Κ
Συχνότητα λειτουργίας          : 50 Hz
20
Ηλεκτρικό φωτιστικό δρόμου LED
Universe G012E-100W
(ή ισοδύναμο)
 
Ισχύς                                         : 100 Watt
Θερμοκρασία χρώματος        : 2700 – 4000 Κ
Συχνότητα λειτουργίας          : 50 Hz
5
Βραχίονας Διατομή                                   : Ø 60 15

Η οικονομική προσφορά μπορεί να περιέχει το σύνολο των παραπάνω απαιτούμενων ειδών ή μέρος αυτών με κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη και με τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ). Μαζί, απαιτείται η προσκόμιση των εξής σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής, σε ισχύ: Ασφαλιστική ενημερότητα, Φορολογική ενημερότητα, Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου, καθώς και η κατάθεση διαφημιστικών εντύπων για τα προσφερόμενα είδη.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σίφνου ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email: s.atsonios@sifnos.gr.
Περαιτέρω διευκρινίσεις για το αντικείμενο της προμήθειας μπορούν να δοθούν από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
 
Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου, οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: 20.7135.0004 με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων».
 

Ο Αντιδήμαρχος Σίφνου

 

Αντώνιος Δ. Φραντζής

 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
 

.