Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Περίληψη Διακήρυξης για «Προμήθεια Υλικών για την Αναβάθμιση και Συντήρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Σίφνου»

Katathesi Prosforon 01

Αρ. Πρωτ. : 1958 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δήμαρχος Σίφνου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την «Προμήθεια Υλικών για την Αναβάθμιση και Συντήρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Σίφνου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 02/2020, προϋπολογισμού 58.985,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
(α) Φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική επιχείρηση, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. β) Νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
γ) Ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η υποβολή των προσφορών λήγει στις 31-05-2021 10:00π.μ.. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 108969
Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Κωδικός CPV   Περιγραφή είδους                                                                       Τιμή (€)Άνευ ΦΠΑ               Δαπάνη(€)
39293400-6     Χλοοτάπητας:                                                                                    20.625,00 €                       20.625,00 €
34928200-0     Περίφραξη:                                                                                        18.810,00 €                       18.810,00 €
39541200-8     Δίκτυ Οροφής:                                                                                     1.250,00 €                        1.250,00 €
34928510-6     Σιδηροϊστοί ηλεκτροφωτισμού:                                                       8.000,00 €                        8.000,00 €
31518600-6     Φωτιστικά σώματα σιδηροϊστών:                                                    4.400,00 €                        4.400,00 €
31214300-2     Πίλλαρ:                                                                                                  1.900,00 €                        1.900,00 €
37450000-7    Κατασκευή σκάμματος και διαδρόμου άλματος εις μήκος:         4.000,00 €                        4.000,00 € Σύνολο καθαρής αξίας : 58.985,00 €
Φ.Π.Α. 24%                     : 14.156,40 €
Γενικό σύνολο               : 73.141,40 €
Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας, όλων των ειδών, όλων των κατηγοριών, υποχρεωτικά.
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε Τμήματα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% του προϋπολογισμού της μελέτης άνευ Φ.Π.Α. 24%, ποσού χιλίων εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€1.179,70).
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σίφνου, οδός Απολλωνία (τηλ. 22843 60325 Ζαννής Παλαιός), στην ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου (https://dimos.sifnos.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (http://www.eprocurement.gov.gr/ Α.Α.: 108969 ), όπου είναι ανηρτημένη η σχετική μελέτη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού.

H Δήμαρχος Σίφνου

 

 

Μαρία Εμμ. Ναδάλη

 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
 
 

.