Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (19.04.2021)

55

 

  Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο   ΑΡΙΘ. 8/2021

                                              Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    ΑΡΙΘ. 34/2021

 
Στη Σίφνο σήμερα Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00μ.μ  το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου   συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθ. 429/12-03-2020 (Β΄850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια  αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), με γνώμονα την πρόληψη της μετάδοσης του κορωνοϊού 2019,    ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 2052/15.04.2021 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου   και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Απολλωνίας και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αρτεμώνα, σύμφωνα με τα άρθρα 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.6.2006) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.    Χρυσίνης Νικόλαος – Πρόεδρος Δ.Σ.
2.    Θεοδώρου Γεώργιος – Αντιπρόεδρος ΔΣ
3.  Γεωργούλης Κ. Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
4.  Φραντζής Αντώνιος  – Αντιδήμαρχος
5.   Ζαμπέλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
6.  Συνοδινός Θαλής – Δημοτ. Σύμβουλος
7.  Διαμαντής Απόστολος – Δημοτ.  Σύμβουλος
8.  Βασταρδή Μαργαρίτα   – Δ.  Σύμβουλος
9. Λεμπέσης Εμμανουήλ – Δημ. Σύμβουλος
10.   Ατσόνιου Άννα – Δημοτική  Σύμβουλος
11.   Ραφελέτου  Κοντού Αικατερίνη  – Δ.  Σύμβουλος
12.   Ατσόνιου Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλος
13.   Λουκής Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος
14.   Πολενάκης Θεόδωρος –Δημοτικός Σύμβουλος
15.   Ραφελέτος Ιωάννης   – Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα):
1.   Καράβη Χρυσοπηγή – Γραμματέας Δ.Σ
2.   Ποδότα Χρυσούλα – Δημοτ. Σύμβουλος
 
 
 
 
 
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δήμαρχος Σίφνου κα Ναδάλη Μαρία καθώς επίσης, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας κα Θεολόγου Αικατερίνη και ο  Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα κ.Τσίπης Θωμάς.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των ενημερωτικών εγγράφων συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη η δημοτική  σύμβουλος  κα Ποδότα Χρυσούλα. Ο δημοτικός  σύμβουλος κ.Ραφελέτος Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση  κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 15ου θέματος και ο Αντιδήμαρχος κ.Ζαμπέλης Δημήτριος αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 37ου θέματος.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου κα Χρύσου Φλώρα, η οποία έχει οριστεί πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου με την  υπ’ αρ. 9/2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: Ψ0ΤΨΩ1Τ-ΠΕ3).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης λέγοντας αρχικά τα εξής:
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει και σήμερα με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης όπως επιτάσσουν τα μέτρα προστασίας της δημοσιάς υγείας από τον κορωνοιό.
Θα πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά ότι η τηλεδιάσκεψη γίνεται μέσω της υπηρεσίας epresence.gov.gr που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που τίθενται για την πραγματοποίηση συνεδριάσεων των φορέων του δημοσίου, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ΄αριθμ. 429/13.03.2020 ΚΥΑ αρ. φύλ. 850.
 
Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος,  η Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος κ. Γεωργούλης Γεώργιος, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κ. Θεοδώρου Γεώργιος και η δημοτική σύμβουλος κα Βασταρδή Μαργαρίτα,   ενημέρωσαν  το Δημοτικό Συμβούλιο για διάφορα τρέχοντα θέματα και παρουσίασαν στο Σώμα σχετικά έγγραφα και ανακοινώσεις.
(οι τοποθετήσεις είναι αναλυτικά καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στο Δήμο).
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος του ΔΣ ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 
ΘΕΜΑ 3Ο : Καθορισμός ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής έτους 2020 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)     
 
 
O Πρόεδρος του ΔΣ ανέφερε στο Σώμα τα εξής:
 
Σύμφωνα με το  άρθρο 217 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:
«1. Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

  1. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.
  2. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.
  3. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων.
  4. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.
  5. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95».

Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να προβούμε στην Λογοδοσία έτους 2020 και στον απολογισμό πεπραγμένων του Δήμου έτους 2019, θα πρέπει να οριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης και  η ημερομηνία μέχρι την οποία οι δημότες και οι φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους στο πρωτόκολλο του Δήμου.
 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Δήμαρχος η οποία πρότεινε,  η ημερομηνία για τη  διεξαγωγή της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής έτους 2020, να ορισθεί για την Τετάρτη 26 Μαΐου και ώρα 19:00μ.μ. και έως την Παρασκευή 20 Μαΐου οι δημότες και οι φορείς να μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους στο πρωτόκολλο του Δήμου.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου του και την πρόταση της Δημάρχου,
                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α:
    
Τη διεξαγωγή συνεδρίασης  με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 26 Μαΐου και ώρα 19:00μ.μ, για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής έτους 2020.  Έως την Παρασκευή 20 Μαΐου οι δημότες και οι φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους στο πρωτόκολλο του Δήμου.
 
Η απόφαση λαμβάνει α/α 34/2021 και αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
 
 
             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                     Τα μέλη
ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                               ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
                                                                                  ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                     ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΘΑΛΗΣ
ΠΟΔΟΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΡΑΦΕΛΕΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΡΑΦΕΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 

                                                        Για την ακρίβεια

                                                     Ο Πρόεδρος του ΔΣ

                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.