Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (19.04.2021)

55

 ΑΔΑ: 6ΘΥΟΩ1Τ-81Κ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΡΙΘ. 8/2021
Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. 52/2021

Στη Σίφνο σήμερα Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την κοινή υπουργική
απόφαση με αριθ. 429/12-03-2020 (Β΄850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37
Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), με γνώμονα την πρόληψη της μετάδοσης του κορωνοϊού 2019,
ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 2052/15.04.2021 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου και
επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τον Πρόεδρο της
Κοινότητας Απολλωνίας και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αρτεμώνα, σύμφωνα με τα άρθρα 67, 69
του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.6.2006) για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά

 

(17) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Χρυσίνης Νικόλαος – Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Θεοδώρου Γεώργιος – Αντιπρόεδρος ΔΣ
3. Γεωργούλης Κ. Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
4. Φραντζής Αντώνιος – Αντιδήμαρχος
5. Ζαμπέλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
6. Συνοδινός Θαλής – Δημοτ. Σύμβουλος
7. Διαμαντής Απόστολος – Δημοτ. Σύμβουλος
8. Βασταρδή Μαργαρίτα – Δ. Σύμβουλος
9. Λεμπέσης Εμμανουήλ – Δημ. Σύμβουλος
10. Ατσόνιου Άννα – Δημοτική Σύμβουλος
11. Ραφελέτου Κοντού Αικατερίνη – Δ. Σύμβουλος
12. Ατσόνιου Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλος
13. Λουκής Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος
14. Πολενάκης Θεόδωρος –Δημοτικός Σύμβουλος
15. Ραφελέτος Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα):
1. Καράβη Χρυσοπηγή – Γραμματέας Δ.Σ
2. Ποδότα Χρυσούλα – Δημοτ. Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δήμαρχος Σίφνου κα Ναδάλη Μαρία καθώς επίσης,
μέσω τηλεδιάσκεψης, η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας κα Θεολόγου Αικατερίνη
και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα κ.Τσίπης Θωμάς.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των ενημερωτικών εγγράφων συνδέθηκε στην
τηλεδιάσκεψη η δημοτική σύμβουλος κα Ποδότα Χρυσούλα. Ο δημοτικός σύμβουλος
κ.Ραφελέτος Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του
15ου θέματος και ο Αντιδήμαρχος κ.Ζαμπέλης Δημήτριος αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση
της συζήτησης του 37ου θέματος.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου
κα Χρύσου Φλώρα, η οποία έχει οριστεί πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου με την
υπ’ αρ. 9/2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: Ψ0ΤΨΩ1Τ-ΠΕ3).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης λέγοντας αρχικά τα εξής:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει και σήμερα με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης όπως
επιτάσσουν τα μέτρα προστασίας της δημοσιάς υγείας από τον κορωνοιό.
Θα πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά ότι η τηλεδιάσκεψη γίνεται μέσω της υπηρεσίας
epresence.gov.gr που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που τίθενται για την πραγματοποίηση
συνεδριάσεων των φορέων του δημοσίου, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ΄αριθμ.
429/13.03.2020 ΚΥΑ αρ. φύλ. 850.
Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος, η Δήμαρχος,
ο Αντιδήμαρχος κ.Γεωργούλης Γεώργιος, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κ.Θεοδώρου Γεώργιος και
η δημοτική σύμβουλος κα Βασταρδή Μαργαρίτα, ενημέρωσαν το Δημοτικό Συμβούλιο για
διάφορα τρέχοντα θέματα και παρουσίασαν στο Σώμα σχετικά έγγραφα και ανακοινώσεις.
(οι τοποθετήσεις είναι αναλυτικά καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
που τηρούνται στο Δήμο).
Κατόπιν ο Πρόεδρος του ΔΣ ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑ 21Ο : Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου με θητεία έως τις 6.11.2021, ύστερα από τη μετοίκηση της
κας Έλενας Λάμπου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Σ.
Ευαγγελία Ατσόνιου)
O Πρόεδρος του ΔΣ αναφέρθηκε αρχικά στην απόφαση 163/2020 με την οποία
τροποποιήθηκε η απόφαση 160/2019 του ΔΣ σχετικά με τον ορισμό των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου, ως εξής:
Νέα σύνθεση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου με θητεία έως
τις 6.11.2021:
-κα Ατσόνιου Ευαγγελία δημοτική σύμβουλος Σίφνου από την παράταξη της
πλειοψηφίας ως Πρόεδρος,
-κα Κόμη Μαρία του Ευαγγέλου, δημότισσα Σίφνου ως Αντιπρόεδρος, με
αναπληρώτρια την κα Λάμπου Έλενα επίσης δημότισσα Σίφνου,
-κ. Συνοδινός Θαλής, δημοτικός σύμβουλος Σίφνου, με αναπληρωτή τον κ.Λεμπέση
Εμμανουήλ, επίσης δημοτικό σύμβουλο Σίφνου,
-κ.Μπελιός Νικόλαος, δημότης Σίφνου, με αναπληρωτή τον κ.Κόμη Αντ. Ιωάννη,
επίσης δημότη Σίφνου,
-κα Φιλιππίδου Βαρβάρα, δημότισσα Σίφνου, με αναπληρώτρια την κα Βαλέντζα
Ευγενία, επίσης δημότισσα Σίφνου,
-κ.Ραφελέτος Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος Σίφνου, με αναπληρωτή τον κ.Πολενάκη
Θεόδωρο, επίσης δημοτικό σύμβουλο Σίφνου,
-κ.Λιβιεράτος Αγαμέμνονας δημότης Σίφνου, με αναπληρώτρια την κα Ατσόνιου
Καλλιόπη επίσης δημότισσα Σίφνου.
Ακολούθως ο Πρόεδρος του ΔΣ έδωσε το λόγο στη δημοτική σύμβουλο και Πρόεδρο της
ΔΗ.Κ.Ε.Σ. κα Ατσόνιου Ευαγγελία η οποία δήλωσε στο Σώμα ότι, η κα Λάμπου Έλενα
μετοίκησε, οπότε το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να την αντικαταστήσει, προτείνοντας
στη θέση της τη δημότισσα Σίφνου κα Γεωργούλη Φρ. Γεωργία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, μετά από συζήτηση (ολόκληρη η συζήτηση και οι
τοποθετήσεις όλων είναι αναλυτικά καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
που τηρούνται στο Δήμο), αφού έλαβε υπόψη του:
-την υπ. αρ. 160/2019 απόφαση του ΔΣ με την οποία ορίσθηκαν ο Πρόεδρος και τα μέλη
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου με θητεία έως τις 6.11.2021,
-την υπ. αρ. 163/2020 απόφαση του ΔΣ με την οποία τροποποιήθηκε η αρχική απόφαση
ορισμού των μελών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου,
-την εισήγηση της Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α :

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 163/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά
με τη σύνθεση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου με θητεία έως τις
6.11.2021 και ορίζει νέο αναπληρωματικό μέλος της κας Κόμη Μαρίας του Ευαγγέλου τη
δημότισσα κα Γεωργούλη Φρ. Γεωργία, σε αντικατάσταση της κας Λάμπου Έλενας. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου με θητεία
έως τις 6.11.2021 έχει ως εξής:
-κα Ατσόνιου Ευαγγελία δημοτική σύμβουλος Σίφνου από την παράταξη της
πλειοψηφίας ως Πρόεδρος,
-κα Κόμη Μαρία του Ευαγγέλου, δημότισσα Σίφνου ως Αντιπρόεδρος, με
αναπληρώτρια την κα Γεωργούλη Φρ. Γεωργία επίσης δημότισσα Σίφνου,
-κ. Συνοδινός Θαλής, δημοτικός σύμβουλος Σίφνου, με αναπληρωτή τον κ.Λεμπέση
Εμμανουήλ, επίσης δημοτικό σύμβουλο Σίφνου,
-κ.Μπελιός Νικόλαος, δημότης Σίφνου, με αναπληρωτή τον κ.Κόμη Αντ. Ιωάννη,
επίσης δημότη Σίφνου,
-κα Φιλιππίδου Βαρβάρα, δημότισσα Σίφνου, με αναπληρώτρια την κα Βαλέντζα
Ευγενία, επίσης δημότισσα Σίφνου,
-κ.Ραφελέτος Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος Σίφνου, με αναπληρωτή τον κ.Πολενάκη
Θεόδωρο, επίσης δημοτικό σύμβουλο Σίφνου,
-κ.Λιβιεράτος Αγαμέμνονας δημότης Σίφνου, με αναπληρώτρια την κα Ατσόνιου
Καλλιόπη επίσης δημότισσα Σίφνου.
Η απόφαση πήρε α/α 52/2021, αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, αποστέλλεται στο
νέο αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Σίφνου και κοινοποιείται στη ΔΗ.Κ.Ε.Σ.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα μέλη

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΘΑΛΗΣ
ΠΟΔΟΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΡΑΦΕΛΕΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.